Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Ubbalt

På Verumsåsen, strax öster om Vittsjö ligger naturreservatet Ubbalt. Naturreservatet ska bevara och skydda de höga naturvärden som finns på platsen, biologiskt och geologiskt. Platsen och dess natur är också en värdefull tillgång för friluftslivet.

Bilden visar utsikt över sjön med  smala, späda grönskade bokar i vattenbrynet.

Genom de grönskande späda bokarna har vi utsikt över Vittsjön som ligger i direkt anslutning till Ubbalts naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturupplevelsen

Vackert och kuperat åslandskap med vandringsleder och gammal hedbokskog. Reservatet är beläget på gnejsberggrund, överlagd med rullstensgrus som bildat denna intressanta terräng. Strövområdet håller flera olika stigar, badplats vid Vittsjön, toaletter och tillgänglig lägerplats i anslutning till Skåneleden som löper genom reservatet.


Besökare i Ubbalts naturreservat har chansen att få uppleva underbar natur. Med lite tur så hör du större hackspett och spillkråka som trivs bland de gamla träden. Andra fågelarter som håller till och trivs i reservatet är exempelvis gärdsmyg, svartmes, kungsfågel, forsärla och strömstare.

 

De äldre delarna av skogen, där bokarna är en god bit över 100 år, har en mycket rik moss- och lavflora, bland annat lunglav. Laven är mycket känslig för luftföroreningar och är ett bra tecken på skogar med höga naturvärden och ren luft.

Bilden visar en grön lunglav med sina typsika strukturer.

Lunglav finns att upptäcka och studera i Ubbalts naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams.

Kulturhistoria

Här finns kulturhistoriska värden att uppleva. Odlingsrösen främst uppe på åsryggarna vittnar om att det förekommit tidigt åkerbruk på platsen; troligen från brons- och järnålder då magrare marker brukades. Man har vid arkeologisk utgrävning funnit flintredskap och två järnframställningsplatser vid Vittsjöns strand, vilket tyder på en eventuell forntida boplats i området.

Bilden visar grönskande, ung bokskog Ubbalts naturreservat

Grönskande bokskog, en lugn och harmonisk upplevelse. Fotograf: Lars.Erik Williams.

Att tänka på!

Inom reservatet gäller särskilda restriktioner och det finns inskränkningar av allemansrätten. Läs mer på skyltarna vid området.

Vägbeskrivning

På vägen som går mellan Vittsjö och Verum viker du norrut mot Gundrastorp, efter 700 meter finns en parkeringsplats. Parkeringsplatsen ligger cirka 4 kilometer från Vittsjö. Du som kommer med tåg kan ta dig till området om du stiger av på Vittsjö tågstation och promenerar längs Skåneleden.

Fakta

  • Storlek: 82 hektar, varav 53 hektar land
  • Bildat: 1977
  • Förvaltare: Hässleholms kommun
  • Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Sidan uppdaterades