Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tollaskogen

Tollaskogen ligger mellan två värdefulla lövskogstrakter, Nävlingeåsens nordsluttning och Helgeåns eklandskap. Området är svagt kuperat med en blandlövskog med sumpskog i de lägre områdena och ekskog på höjderna.

Natur

Tollaskogen är ett svagt kuperat område med blandlövskog. I de lägre belägna områdena finns sumpskogsmiljöer med al och björk, på de högre belägna områdena utgörs skogen av ek. Det finns gott om gamla grova ekar och bokar, samt inslag av gammal, grov tall.


I naturreservatet är det en god föryngring av ek, bok och på sina ställen förekommer hassel. Ett flertal signalarter och rödlistade arter finns i naturreservatet, bland annat klippfrulania, porellor, fällmossa och gammelgranlav. De höga naturvärdena är främst knutna till den naturskogsliknande lövskogen.


I området är mängden död ved låg. De befintliga och kommande naturvärdena kommer att skapa ett betydelsefullt område för den biologiska mångfalden. I området finns även spillkråka samt den mindre och större hackspetten.

Tidigare markanvändning

Det finns inga kända fornminnen inom området. Här har tidigare varit skog med fäladsmark och mindre områden av sämre odlingsmark. Den södra delen av området har tidigare använts som hårdvallsäng.

Geologi

Tollaskogen ligger i en övergångzon mellan kritberggrunden under Kristianstadsslätten och en granitberggrund i nordväst. Jordarten är övervägande morän som på sina ställen är blockrik. Det finns två större områden med torv. Efter den senaste istiden stod detta område helt under vatten.

Målet med naturreservatet

Naturreservatet ska utveckla och bevara en lövskog med ett stort inslag av tall och rikligt med död ved. Här ska även bevaras, restaureras och underlättas etablering för de arter, i synnerhet hotade arter, som är beroende av ädellövskog och tall.


Vattendragen i området ska bevaras och i möjlig mån restaureras. Bete ska bedrivas med nöt eller häst inom valda delar av området. Friluftslivet ska främjas, utan negativ påverkan på natur och kulturvärden.

Skötsel

Skogsområdena ska till största del lämnas till fri utveckling, vid behov får enstaka träd röjas. Granbestånden ska avverkas. Betesmarken ska restaureras och hävdas med fortsatt bete. Diken som blivit avvattnade ska läggas igen. Anläggningar som rör friluftslivet ska underhållas.

Bakgrundskarta Tollaskogens naturreservat

Tillgänglighet

Tollaskogen ligger nära tätorten Vinslöv, i dagsläget finns det ingen parkering i anslutning till naturreservatet.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Ekbrunbagge (Hypulus quercinus) nära hotad
  • Mindre hackspett (Dendrocopos minor) nära hotad
  • Spillkråka (Cryocopus martius) nära hotad

Fakta

  • Miljömål: Levande skogar, Rikt växt och djurliv
  • Storlek: 86,7 hektar
  • Markslag: 70,5 hektar skog, 4 hektar betesmark, 3,6 hektar kraftledningsgata och 2,1 hektar myr
  • Bildat: 2014
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Naturreservatet är beläget cirka 10,5 kilometer sydöst om Hässleholm

Sidan uppdaterades