Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Maglö ekar

I det småkulliga landskapet står ett 40-tal jätteekar och skapar valv som leder in i naturens egna salar. På våren täcks marken och taket av grönska och har du tur kan du få höra göktytans hackande.

Maglö ekar Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

I anslutning till Maglö herrgård ligger en ekhage med ett 40-tal gamla, grova jätte-ekar varav den grövsta mäter sju meter i omkrets. Jätteekarna spelar en viktig roll för många arter, som är beroende av träden för sin överlevnad. Kring området finns det en värdefull kulturmiljö och väsentligt för miljön är inslaget av ädellövskog samt det öppna området kring Maglö herrgård.


Ett flertal rödlistade arter har hittats i området, som oxtungssvamp och korallticka men även arter som tidigare varit med på rödlistan och som nu blivit livskraftiga, till exempel grå skärelav och göktyta. I anslutning till naturreservatet finns hagmark med bland annat yngre ekar, enar och hassel.

Jätteek i naturreservatet Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Det finns spår av att landskapet har använts kontinuerligt under en lång period. Inom området finns det fossil åkermark från bronsåldern fram till nyare tid, ett 50-tal röjningsrösen vilka är svårt övertorvade och kan vara svåra att finna.


De gamla ekarna visar på en lång och kontinuerlig hävdhistorik. Maglö herrgård är en god representant för de mindre gods som anlades i Skåne under senmedeltiden och renässansen.

Geologi

Berggrunden inom naturreservatet utgörs av granit, gnejs och diabasgångar som löper i en nordvästlig riktning. I områdets nordöstra del är jordarten morän och i den sydvästra delen isälvsmaterial. I den norra delen av området finns en liten svacka med kärrtorv.

Målet med naturreservatet

Naturreservatet ska utveckla och bevara en naturbetesmark bevuxen med gamla grova ekar samt se till att det finns nya träd, i synnerhet ek. Syftet är även att behålla ett buskskikt, främst med hassel och slån, samt ett fältskikt bestående av hävdgynnade arter. Dessutom ska man arbeta för att skydda livsmiljön för skyddsvärda arter och behålla förutsättningarna för friluftslivet i området.

Skötsel

Naturreservatet ska skötas genom bete av nötdjur, slyröjning och framröjning av spärrgreniga träd vid behov, samt arbeta för återväxt av framförallt ek.

Bakgrundskarta Maglö ekar

Tillgänglighet

En enkel parkering för en till två bilar finns vid infarten från landsvägen. Maglö ekar är ett populärt picknick- och strövområde som erbjuder besökaren ett vackert landskap året om.

Exempel på rödlistade arter i naturreservatet

  • Oxtungssvamp (Fistulina hepatica) nära hotad
  • Korallticka (Grifola frondosa) nära hotad

Fakta

  • Miljömål: ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv
  • Storlek: 11,8 hektar
  • Markslag: Ekhage 11,2 hektar, kärrmark 0,6 hektar
  • Bildat: 1976, utvidgat och ändrade föreskrifter 2012
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne
  • Övrigt: Området ligger cirka 14 kilometer sydväst om Hässleholm, Natura 2000-område

Sidan uppdaterades