Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Lur

Naturreservatet ligger i ett kuperat område och är till största del en vacker bokkog med inslag av ek och avenbok. I svackorna finns blandlövsumpskog. Området är kulligt och på sina ställen finns berg i dagen.

Bokskog i Lurs naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Landskapet i naturreservatet är kuperat och domineras av en hedbokskog som är 70 - 100 år gammal, med inslag av ek och avenbok. I vissa områden är marken fuktigare vilket gett uppkomst till blandlövsumpskog, där det växer vårtbjörk, al och gran.


Det finns även ett par mindre granbestånd i området. Busk- och fältskiktet är begränsat och det är ont om död ved och högstubbar.

Det är gott om mossor i naturreservatet. Västlig hakmossa, fällmossa och grov fjädermossa trivs i området. Lavar som havstulpanlav, bokvårtlav och savlundlav finns i vissa delar av området.

Kultur

I naturreservatet ser man spår av en kontinuerlig gallring av lövskog. Det finns spår av en hägnad, två större områden med fossil åkermark samt en kortare stenmur.

Stenmur som sträcker sig genom delar av reservatet. Fotograf: Lars-Erik Williams

Geologi

Landskapet är kuperat med berg i dagen. Berggrunden i reservatet ligger på en urbergsö av amfibolit och omgiven av gnejs i den nordöstra delen. Jordlagret är sandig morän, och marken är blockrik.

Målet med naturreservatet

Naturreservatets ska bevara den biologiska mångfalden i området, och vara en tillflykt för rödlistade och hotade arter. Vattenförhållanden i området ska vara opåverkade och området ska ha en blandning av ädellövskog och lövsumpskog. Dessutom ska reservatet vara ett bra friluftsområde.

Skötsel

Skötseln bedrivs genom att rensa bort gran och invasiva arter, med hänsyn till de fornlämningar som finns. För att skapa en större mängd död ved skapas högstubbar samt ringbarkning av träd. Man arbetar även med att få ädellövskogen flerskiktad genom att avverka träd i mindre luckor i sjuårsintervaller.

Bakgrundskarta över Lurs naturreservat

Tillgänglighet

Besökare tar sig lättast till naturreservatet med bil eller cykel och kan sen fortsätta till fots. Eftersom naturreservatet är öppet och lättframkomligt finns det inga markerade stigar.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Bokvårtlav (Pyrenula nitida) nära hotad
  • Savlundlav (Bacidia incompta) starkt hotad

Fakta

  • Miljömål: Levande skogar, ett rikt växt och djurliv
  • Storlek: 20,7 hektar
  • Markslag: Bokskog 17.2 hektar, lövsumpskog 2.5 hektar (varav 0,6 hektar alkärr), granproduktion och björksly
  • Bildat: 2015
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Beläget norr om Lursjön, mellan Hästveda och Farstorp

Sidan uppdaterades