Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Isakstorp

I ett småkuperat landskap med vackra bokskogar på höjderna och frodiga sumpskogar i de lägre belägna områdena finner du Isakstorps naturreservat. Här trivs insekter, fåglar och fladdermöss i den varierande miljön.

Natur

Isakstorps naturreservat utgörs nästan helt av bokskog och har ett högt biologiskt värde. Här finns även björk, tall, gran, ek, avenbok och enstaka askar. I de flesta delarna av bokskogen finns det spår av ett tidigare skogsbruk.


Det finns gott om mossa och tickor, vilket ger gott om död ved. Det finns många trädhål, skapade av hackspett eller av röta, vilket gynnar fåglar och fladdermöss. I vissa av hålen finns det mulm, vilket är ett löst murket material, som främjar många insektsarter.


Längs med vattendraget som rinner genom reservatet är marken sank och har gett uppkomst till en svämlövskog. Omgivningarna runt reservatet utgörs till största del av skog, i norr finns barr- och blandskog och i söder finns det en lövskog, samt ett öppnare landskap med betesmarker och åkrar.

Vattendrag i naturreservatet. Fotograf: Melina Thordeman

Tidigare markanvändning

Odlingsrösen och stengärden är spår i landskapet som pekar mot en äldre markanvändning i form av åker och betesmarker. I den östra delen av naturreservatet vittnar stubbar om en tidigare gallring av skogen.

Geologi

Landskapets terräng är kuperat/småkulligt. Berggrunden i naturreservatet består främst av gnejsartade bergarter. Jordlagret är sandig morän, förutom på två områden där den består av kärrtorv.

Målet med naturreservatet

Naturreservatet ska bevara dess biologiska mångfald. Det ska även att bevara och vårda områdets naturmiljöer som består av näringsfattig bokskog, lövsumpskog, svämlövskog och dess vattendrag. Kulturpräglade naturmiljöer som odlingsrösen och stengärden ska också bevaras..

Skötsel

Skötsel sker genom en fri utveckling, vilket innebär att man sparar och gynnar grova, äldre träd med hål, blottad ved, savflöden och mulmhål. Död lövved, både stående och liggande, samt döende träd ska lämnas orörda för att öka den biologiska mångfalden, samt att de naturliga vattenförhållandena i området ska bevaras.

Bakgrundskarta över naturreservatet

Tillgänglighet

Naturreservatet nås lättast med bil eller cykel. Från Isakstorps by går en skogsväg ut till reservatet där det går att ställa bilen. Reservatet har inga markerade stigar eller leder då det är ett lättframkomligt område.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Bokvårtlav (Pyrenula nitida) nära hotad
  • Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) nära hotad
  • Lakritsmusseron (Tricholoma apium) sårbar

Fakta

  • Miljömål: Levande skogar, ett rikt växt och djurliv samt levande sjöar och vattendrag.
  • Storlek: 15,2 hektar
  • Markslag: cirka 14,8 hektar land och cirka 0,4 hektar vatten
  • Bildat: 2015
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne
  • Övrigt: Beläget cirka 3,5 kilometer sydväst om Matteröds kyrka.

Sidan uppdaterades