Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Gulastorp

Gulastorps naturreservat är en lövsumpskog med olika karaktärer. Här finns en vacker ek- och bokskog, en askskog och ett klibbalkärr. I reservatet ringlar sig bäcken fram genom landskapet och skapar värdefulla miljöer.

Alsumpskog Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturen i reservatet

Naturreservatets lövsumpskog har en varierande miljö. Den centrala delen utgörs av en ek- och bokskog med en riklig undervegetation av hassel. Den västra delen består av en askskog med en undervegetation av både hägg och hassel, och i den östra delen finns ett klibbalkärr.


I naturreservatet rinner en bäck med kvillområden (bäcken delar sig och små öar bildas, sedan rinner bäcken samman igen) vilket ger en miljö som är sällsynt i Skåne.


Det finns stora mängder död ved i området, vilket är viktigt för många av våra rödlistade insekter. Dessa biotoper ger en bra livsmiljö för ett antal arter, bland annat dunmossa, rutlungmossa och kantarellmussling.


Den största mängden ask, som klassas som starkt hotad, som finns i området, är angripen av askskottsjukan. Det är osäkert om asken kommer att överleva.


Djurliv

I reservatet finns ett rikt fågelliv med bland annat morkulla, nötskrika, större hackspett, trädkrypare samt ett stort antal olika sångare. Här häckar även ormvråken och det finns gott om vilt, som rådjur, vildsvin och älg, i skogarna.

Meandrande vattendrag genom naturreservatet. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Området har tidigare varit ett öppet landskap där enar växte på de högre belägna delarna. Där det varit ett kärr finns idag lövsumpskogen och där det var ängsmark är idag ett klibbalkärr. Kartor från lagaskifte, 1830, visar att stora områden tidigare varit äng och stenmuren som finns i en sydvästlig, nordostlig riktning i området höll betesdjuren borta.


I området finns det inga registrerade fornlämningar. Man har gjort fynd av en äldre kolbränna där den tidigare bokskogen omvandlats till kol. I den häradsekonomiska kartan från 1926-1934 kan man se att stora delar av marken övergått till skog, med undantag av en del i nordost som används som åkermark.

Geologi

Naturreservatet ligger på Nävlingeåsens nordsluttning på gränsen mellan två olika berggrunder, granit/syenit. Nordost om reservatet finns ett område av kalkstensberggrund. Jordarten är till största del morän med inslag av kalkstensfragment.

Ortofoto över Gulastorps naturreservat

Målet med naturreservatet

Naturreservatet ska bevara och utveckla områdets lövsumpskog. Områdets vattenförhållanden ska också skyddas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, och man ska verka för en livsmiljö för skyddsvärda arter, speciellt för mossor.

Skötsel

Naturreservatet delas in i två skötselområden:

- lövsumpskog med inslag av ädellövskog och

- lövsumpskog med inslag av ädellövskog under restaurering.

I naturreservatet ska gran helt tas bort. Björksly ska plockas bort i den mån det går, utan att det blir markskador. Enstammiga alar i ”skottskogen” tas bort, de albuketter som finns tillåts att vara kvar.

Bakgrundskarta Gulastorps naturreservat

Tillgänglighet

Naturreservatet är idag inte tänkt som rekreationsområde i första hand. Det finns sjuka askar i området som kan falla samt en hög bullernivå från riksväg 23. Den som ändå vill besöka området kan parkera vid den östra sidan av den gamla landsvägen.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Ask (Fraxinus excelsior) starkt hotad (EN)

Fakta

  • Miljömål: levande skogar, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv.
  • Storlek: cirka 18 hektar
  • Markslag: skog cirka 18 hektar
  • Bildat: 2014
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Naturreservatet ligger cirka 4,5 kilometer sydöst om Hässleholm.

Sidan uppdaterades