Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Göingeåsen

Göingeåsen är känt för sina vackra ädellövskogar. Naturreservatet är 214 hektar stort med skog och öppen betesmark. Högst uppe på Spraglerödshall kan du njuta av en vacker utsikt över Finjasjön och Hovdalafälten.

Välkommen till Göingeåsens naturreservat. Skylt: Länsstyrelsen Skåne. Fotograf: Melina Thordeman

Naturen

De största naturvärdena finns på Göingeåsen. Här pågick militär verksamhet i nästan 50 år och skogen påverkades inte av skogsbruk på samma sätt som intilliggande områden. Terrängen är svåråtkomlig med höga lodytor och berg.


Skogen i reservatet är en flerskiktad ädellövskog med främst avenbok, bok och ek, med inslag av gran och lärk. Det finns även en riklig mängd med död ved i området, vilket är viktigt för många rödlistade arter.


Naturreservatets vattendrag är betydelsefulla för bevarandet av hotade arter. Detta ses på arter som idag växer i området - som slåttergubbe, brudbröd och jungfrulin samt backsippa och nålbjörnbär. I Tormestorpsån finns flodpärlmussla, bäcknejonöga, grönling och öring.


Det närliggande Hovdalaområdet är viktigt för rödlistade fladdermusarter. Försök att restaurera liknande områden har gjorts på Göingeåsen, för att underlätta för arternas fortlevnad.

Tidigare markanvändning

I naturreservatet finns tre områden med fossil åkermark från bronsålder - nyare tid, en stensättning som är en grav från brons-järnåldern, samt tre säkra och två förmodade skålgropar. Idag vet man inte säkert vad skålgroparnas funktion var, troligtvis användes de till att mala säd.


Vissa delar av naturreservatet har varit områden som brukats av militären, spår av detta är bland annat en igenmurad militäranläggning som idag ägs av Naturvårdsverket.

Geologi

Göingeåsen är en bergrygg som skapades för cirka 70 miljoner år sedan, under kritaperioden. Berggrunden består främst av gnejser med inslag av granatförande amfibolit. Jordlagret består av morän och terrängen är blockrik med inslag av berg i dagen.

Målet med naturreservatet

Naturreservatet ska bevara och utveckla en ädellövskog som har inslag av andra lövträd och tall, samt är rik på död ved. Här ska man även bevara, restaurera och underlätta etablering för arter, i synnerhet hotade arter, som är beroende av ädellövskog, samt skapa en lundliknande miljö för att främst gynna fladdermöss.


Områdets vattenförhållanden ska bevaras och så långt som möjligt restaureras. Här ska friluftslivet främjas, utan att det påverkar områdets natur- och kulturvärden negativt.

Skötsel

Skötseln sker genom en successiv utfasning av granplanteringar till ädellövskog, samt genom att spara och öka mängden död ved. Genom att röja fram spärrgreniga träd skapas födosöksområde för fladdermöss.

Bakgrundskarta över naturreservatet.

Tillgänglighet

Genom naturreservatet passerar Skåneleden samt vandringsstråken Hovdalaleden och Höjdarnas Höjarled. Förutom Spraglerödsbranten är området mycket strövvänligt. I området går ett antal bilvägar, vilket gör det lätt att ta sig till och från naturreservatet.

Exempel på rödlistade arter i reservatet:

 • Bokkantlav (Lecanora glabrata) nära hotad
 • Bokvårtlav (Pyrenula nitida) nära hotad
 • Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) starkt hotad
 • Lunglav (Lobaria pulmonaria) nära hotad
 • Nålbjörnbär (Rubus scissus) sårbar
 • Slåttergubbe (Arnica montana) nära hotad
 • Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) sårbar

Fakta

 • Miljömål: levande skogar, ett rikt växt- och djurliv.
 • Storlek: 214 hektar
 • Markslag: ädellövskog 176,9 hektar, lövskogslund
  18,8 hektar, öppen betesmark 7 hektar, sumpskog 8,6 hektar, Tormestorpsån 0,6 hektar, övriga restaureringsmark 1,8 hektar
 • Bildat: 2012
 • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
 • Övrigt: Området ligger cirka 6,5 kilometer söder om Hässleholm. Området har ett tidigare biotopskydd på 8,9 hektar (Nösdala1:20) och ett område med prioriterade Natura 2000-miljöer med 8.6 hektar lövsumpskog.

Sidan uppdaterades