Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Åraslövs mosse

Åraslövs mosse är ett kärr och våtmarksområde strax öster om Vinslövs tätort. Den har ett rikt och vackert djur- och naturliv med olika sorters orkidéer, fåglar, fjärilar och det finns gott om vilt. Många av arterna i reservatet är sällsynta och finns med på Artdatabankens rödlista.

Promenadstråket har förstärkts över mossen Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Åraslövs mosse är en sumpartad björk- och alskog med inslag av ädellövskog och dungar av barrskog och barrskogshyggen på de torrare partierna. Naturreservatet har ett av de största extremrikkärren i Skåne län.


Mossen med sin vackra och rika orkidéflora, med bland annat Jungfru Marie nycklar, kärrknipprot och ängsnycklar, är värdefull för både botanister och friluftsmänniskor.


Det finns många olika fågelarter som morkulla, olika uggle- och hackspettsarter, gärdsmyg, näktergal, grönsångare, gulsångare och trädpiplärka.


I området, som har goda förutsättningar att få en välutvecklad insektsfauna, lever flera hotade och sällsynta fjärilsarter. Det finns även gott om vilt som älg, rådjur och vildsvin.

Kabbeleka. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Dagens vegetation har en stark prägel av landskapets tidigare användningsområden, först som slåtter och senare för torvbrytning. Efter ett omfattande dräneringsarbete under den senare delen av 1800-talet, omvandlades många av mossarna till ängar och åkrar. Torvtäkten upphörde på 1940-talet.


På den tidigare slåtter och betesmarken växer al- och björkskog. Mellan torvgravarna och de tidigare ängsbackarna finns idag ängslövskog, ett resultat av den uteblivna hävden.

Starrtuva. Fotograf: Lars-Erik Williams

Geologi

Naturreservatet är beläget på en kritberggrund vid Kristianstadslätten. Områdets torvmark omges av morän och postglacial lera, med ett kalkrikt jordtäcke.

Målet med naturreservatet

Reservatet ska bevara ett område som domineras av sumpskogar, med inslag av öppna slåtterängar, vasskärr och på de torrare områden, ädellövskog. Naturreservatet ska ge utrymme för biotoper som utgör en god miljö för utsatta djur och växtarter, samt främja allmänhetens friluftsliv.

Skötsel

Skogområdena inom reservatet ska tillåtas utvecklas fritt mot ett naturskogsliknande tillstånd. De områden som tidigare har hävdats med slåtter ska hållas öppna genom röjning samt ett regelbundet slåtterbruk. För att öka
tillgången av vatten i området får det avlägsnas torv vid behov. Naturreservatet ska vara lättillgängligt för allmänheten, och de befintliga stigarna samt parkeringsmöjligheterna ska hållas i gott skick.

Bakgrundskarta Åraslövs mosse

Tillgänglighet

Vid reservatet finns parkeringsmöjligheter och en informationstavla. Stigarna som finns i reservatet är markerade.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Brun gräsfjäril (Coenympha hero) nära hotad
  • Sotnätfjäril (Melitaea diamina) nära hotad

Fakta

  • Storlek: 62 hektar
  • Markslag: lövsumpskog 47 hektar, ädellövskog 10 hektar, slåtterkärr 5 hektar
  • Bildat: 2001
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne
  • Övrigt: Reservatet är beläget cirka 3 kilometer sydost om Vinslövs järnvägsstation.

Sidan uppdaterades