Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Biotopskydd

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som är värdefulla för hotade djur- och växtarter. Det finns två typer av biotopskydd.

Biotopskydd Hässleholms kommun

Biotopskyddsområden i Hässleholms kommun

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som har särskilda egenskaper, till exempel som värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.


Biotopskyddet innebär att man inte får förstöra eller skada landskapselement, till exempel genom att hugga ner, schakta bort eller lägga skräp i området.


Det finns två former av biotopskyddsområde:

- skydd för alla biotoper av en viss typ, och

- skydd för enskild biotop.


Skydd för alla biotoper av en viss typ

Biotoper som är skyddade i hela landet. Finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och utgör värdefulla livsmiljöer för växt och djurarter.


Följande är skyddade i hela landet:

  • Allé
  • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsröse i jordbruksmark
  • Pilevall
  • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
  • Stenmur i jordbruksmark
  • Åkerholme


Skydd för en enskild biotop

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om att skydda enskilda biotoper i form av biotopskyddsområden. Enligt SCB fanns det den 31 december 2019 131 biotopskyddade områden i Hässleholms kommun, med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,19 %. Många av dessa biotopskyddsområden ligger på Nävlingeåsen och i närheten av Lursjön, varav de flesta utgörs av ädellövskogar.

Läs mer om biotopskydd på Naturvårdsverkets hemsida.

Biotopskyddsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades