Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Biotopskydd

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för mark- och vattenområden med särskilda egenskaper.

Biotopskyddsområden i Hässleholms kommun

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som har särskilda egenskaper, till exempel som värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.


Biotopskyddet innebär att man inte får förstöra eller skada landskapselement, till exempel genom att hugga ner, schakta bort eller lägga skräp i området.


Det finns två former av biotopskyddsområde:

- skydd för alla biotoper av en viss typ, och

- skydd för enskild biotop.


Skydd för alla biotoper av en viss typ

Biotoper som är skyddade i hela landet. Finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och utgör värdefulla livsmiljöer för växt och djurarter.


Följande är skyddade i hela landet:

 • Allé
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Pilevall
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark
 • Åkerholme


Skydd för en enskild biotop

Biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om.


Följande får länsstyrelsen eller en kommun skydda som biotopskyddsområde:

 • Biogena rev
 • Grunda havsvikar
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Mynningsområden vid havskust
 • Naturbetesmarker
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga vattendrag
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt
  fisktomma
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Ras- eller bergbranter
 • Rev av ögonkorall
 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av
  hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
 • Ålgräsängar
 • Ängar


Följande får Skogsstyrelsen eller en kommun skydda som biotopskyddsområde:

 • Alkärr
 • Brandfält
 • Hassellundar och hasselrika skogar
 • Kalkmarksskogar
 • Källor med omgivande våtmarker
 • Lövbrännor
 • Mark med mycket gamla träd
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
 • Myrholmar
 • Ras- eller bergbranter
 • Ravinskogar
 • Rik- och kalkkärr
 • Strand- eller svämskogar
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av
  hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
 • Äldre sandskogar
 • Äldre betespräglade skogar
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika allundar
 • Örtrika sumpskogar

Sidan uppdaterades