Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Musselfaunan i Almaån

Vi inventerade de sällsynta och fridlysta musselarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i Almaåns vattendragssystem, inom Hässleholms kommun.

Bilden visar hur föregående kommunekologen Pernilla Olsson med hjälp av vattenkikare spanar efter musslor i Brönnestadsån, Hovdala. Fotograf: Lars-Erik Williams

Föregående kommunekolog Pernilla Olsson. Med hjälp av vattenkikare spanar hon här efter musslor i Brönnestadsån, Hovdala. Fotograf: Lars-Erik Williams

De sällsynta musslorna i undersökningsområdet

I undersökningsområdet finns samtliga av Sveriges sju inhemska stormusselarter, fyra av dessa är rödlistade, vilket ger området höga skyddsvärden.  De två arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla är väldigt sällsynta och vi ser det som en värdefull indikator på kommunens goda natur. Arterna är rödlistade och fridlysta (sedan 1994 respektive 1991) vilket innebär att man inte får utsätta dessa för avsiktlig skada eller förstöra deras fortplantningsområden.

Resultatet av projektet

Kommunen har fått mycket ny kunskap genom projektet. Förekomsten av musslorna är inte så tät eller god i den mån man kan önska, utan situationen för musslan är idag väldigt skör. Statistik visar en kraftig minskning av de båda musselarterna de senaste åren och anledningen är främst försämrad vattenkvalitet.  Hoten med övergödning, utsläpp, försurning, men även reglering av vattenståndet som exempelvis dikning och rensning av åar, påverkar musslans överlevnadsförmåga under sitt första år som larv, dess livsmiljöer och den värdfisk som musslan är beroende av för reproduktionen. Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är upptagen i rödlistan i artdatabanken som VU (sårbar). Den finns i Almaåns vattendragssystem, främst i Hovdalaån/Brönnestadsån men med låg täthet och endast i mindre populationer.  Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) noteras i artdatabanken som EN (starkt hotad). Vid inventeringen förekom musslan i glesa exemplar över hela den inventerade sträckan av Almaån.

Så här jobbar vi vidare

Hässleholms kommun jobbar med biologisk mångfald och för att nå miljömålet för ”levande sjöar och vattendrag”. Med resultatet av inventeringen hoppas vi kunna jobba mer med åtgärder och skydd för vår musselfauna och på så sätt gynna en föryngring/tillväxt och skapa en trivsam miljö för våra individer. Projektet har gett oss underlag till beslut angående dikning och markanvändning och vi har även lärt oss mer om vad som krävs av oss som kommun.

Historik

Bakgrunden till projektet ligger i den omfattande översvämning av Finjasjön som inträffade år 2002, var på följderna blev att markägare runt sjön ville att en utdikning av Almaåns utlopp skulle göras. Vid en sådan rensning hittades fynd av de fridlysta musslorna.

Sidan uppdaterades