Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Hovdala- och Mölleröds naturområde

Vilka arter lever i Hovdala och Mölleröds naturområde? Den kunskapen fick vi genom det här projektet.

Större vattensalamander i vatten

Större vattensalamander i lekdräkt, finns bland annat i Hovdala naturområde.

Rödlistade arter

Projekten är en blandning av olika inventeringar och sammanställningar av natur- och kulturvärden i Hovdala- och Mölleröds naturområden. Inventeringar av fåglar, fladdermöss, större vattensalamander, insekter, mossor, lavar, fiskar och andra vattenlevande organismer har genomförts. Genom dessa inventeringar har vi fått en djupare kunskap om området och dess förutsättningar. Bland annat innehåller områdena hela 87 rödlistade arter!


Sammanställningen av inventeringarna ska ligga till grund för åtgärdsförslag i området, men även användas för kunskapsspridning och för att skapa intresse för området. Den nyfunna kunskapen används fortsatt som underlag i naturvårdsfrågor och beslut. Genomförda inventeringar med natur- och kulturvärden finns som länk längst ner på sidan.

Karta över Hovdala- och Mölleröds naturområde

Karta över Hovdala- och Mölleröds naturområde. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Så här jobbar vi vidare

Hässleholms kommun värnar om den värdefulla och trivsamma miljön på Hovdala och Mölleröd och vill att du som besökare ska få mer kunskap om området och trivas i naturen. Vi jobbar med biologisk mångfald och med de miljömål som ska skydda vår natur - Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. Ekologiskt hållbara, variationsrika livsmiljöer ska bevaras samtidigt som det är viktigt att värna om friluftslivet. Detta kräver en god balans av varsamhet, respekt och ökad kunskapsspridning.


Våtmarkerna är väldigt viktiga för många hotade och missgynnade arter och arealen av skyddade våtmarker bör öka. Miljömålet för rikt växt- och djurliv är högt prioriterat för att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Många natur- och kulturmiljöer är dessutom viktiga för rekreation och friluftsliv vilket främjar folkhälsan.

Områdets historia

En anledning till att det är höga naturvärden på Hovdala- och Mölleröds naturområde är att det tillhört militärens övningslokaler och därför legat orört stora delar av året, samt skyddats från exploatering.

Även militärfordonens störning och omrörning på de sandiga markerna har varit positivt för många sällsynta växter och insekter.


Undersökningar och inventeringar i Hovdala- och Mölleröds naturområde:

Sidan uppdaterades