Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Större vattensalamander

Den större vattensalamandern är ett svansgroddjur som är beroende av fuktiga och våta, men ändå varma miljöer för att kunna fullborda sin livscykel. Den större vattensalamandern är fridlyst.

Större vattensalamander i lekdräkt

Större vattensalamander i lekdräkt.

Livet som salamander

Som vuxen individ spenderar större vattensalamandern (Triturus cristatus) endast lekperiod och äggläggning i vattnet, resten av året lever de på land i fuktiga miljöer. Arten är aktiv på natten eller varma, regniga dagar då den letar föda, som sniglar, daggmask och insekter. Viktiga element i landskapet för att salamandern ska trivas är död ved, stensamlingar, stubbar, lövskog med fin förna, närhet till flera olika vattenmiljöer, olika småvatten helst utan fisk.


Vanliga tillhåll är dammar eller kärr i betesmarker eller annan öppen mark, men även kalk- eller sandbrott, skogskärr och diken duger. Att det finns salamandrar är ett gott tecken på bra vattenkvalitet, då de inte klarar lågt pH. Vattnet måste vara beständigt och inte riskera att torka ut under sommaren men ändå vara solbelyst och varmt.


Hanen har en lekdräkt som är en ryggkam som löper från huvud till ryggens slut och en liknande mindre kam längs svansen. Resterande tid på året ser hanen och honan liknande ut men kan skiljas på fläckarna undertill på buken.


Det kan vi göra för arten

Vi kan skapa optimala förutsättningar för salamanderns trivsel, genom att lägga ut död ved i högar och lämna enstaka stubbar och stockar nära våtmarkerna. Men även genom att lämna eller göra nya stenrösen.


Det förr vanliga mosaiklandskapet med små lappar av åkermark, betesmark, våtmark och skog, har idag slagits samma till stora och homogena ytor som hindrar populationernas naturliga spridningsvägar och skapar igenläggningar av våtmarker. Det har orsakat en kraftig minskning av större vattensalamander. Idag är den skyddad genom EU:s habitatdirektiv.


Visste du att?

  • Den större vattensalamandern är giftig.
  • Den kan bli uppemot 18 år gammal med rätt förutsättningar.
  • Den bär på ett kromosomfel som gör att endast 50 procent av äggen som läggs är levnadsdugliga.
  • Vattensalamandern brukar felaktigt kallas för vattenödla.

Sidan uppdaterades