Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bechsteins fladdermus

Bechsteins fladdermus är ett av Sveriges mest sällsynta däggdjur. Den finns bara i Skåne och är rödlistad som akut hotad. Bechsteins fladdermus trivs i de underjordiska kalkgrottorna i Ignaberga. Bechsteins fladdermus är Hässleholms kommundäggdjur.

Bechsteins fladdermus på bergvägg

Bechsteins fladdermus på bergvägg. Fotograf: Gilles San Martin

Livet som Bechsteins fladdermus

Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii) är en medelstor fladdermus med en vikt på 7-12 gram, ett vingspann på 25-28 centimeter och en kroppslängd på 4-5 centimeter. Arten har lång rödbrun till brun päls på ryggen och ljusare, nästan vit päls på buken. Ungdjuren har en ljusgrå färg. Bechsteins fladdermus jagar i lövskog och letar insekter i luften, men kan även krypa på marken på jakt efter marklevande insekter.


Första fynden i Sverige

Sveriges första fynd av Bechsteins fladdermus gjordes 1863 i Tjörnarp, Några år senare fann man även arten vid grottorna i Ignaberga, där arten fortfarande finns kvar. Tykarpsgrottan i Ignaberga är öppen för guidade fladdermusturer under vissa årstider, då man inte riskerar att störa fladdermössen.


Långsam spridning

Bechsteins fladdermus är den mest stationära fladdermusarten i Europa och sprider sig därför mycket långsamt till nya områden. Arten lever i kolonier. En Bechsteins fladdermus flyger sällan mer än en kilometer från sin koloni. Bechsteins fladdermöss trivs i naturlövskog med gamla bokar och ekar. Hackspetthål är viktiga för arten, men den kan även använda fågelholkar som viloplats för kolonin.

Hot mot arten

Förr när stora delar av Europa täcktes av ekskogar var Bechsteins fladdermus mycket vanlig. Men allt eftersom landskapet förändrats av människan har artens population minskat kraftigt. Idag finns den enbart i mindre grupper helt isolerade från varandra, utan möjlighet för genetiskt utbyte.


Den skånska populationen av Bechsteins fladdermöss är avskild från den på europeiska kontinenten, och anses vara färre än 50 individer. Ett bevarande av äldre lövskogar och försiktighet vid exploatering i närheten av kända boplatser och grottor krävs för att arten ska överleva i Sverige.

Sidan uppdaterades