Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Skog och natur

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommunens skogsinnehav

Kommun äger och förvaltar ca 2 000 ha mark som klassas som skogsmark. Större delen av arealen är mark belägen utanför detaljplanerat område. Denna typ av mark regleras av Skogsvårdslagen. Ca 15 % av arealen är större sammanhängande skogs/naturområden belägna inom detaljplanerat område.


Kommunens markinnehav är koncentrerat runt de olika tätorterna, vilket innebär att större delen av skogsinnehavet benämns som tätortsnära skog enligt Skogsstyrelsens definition. Begreppet tätortsnära skog omfattar skog inom 1 km från tät bebyggelse eller skog som frekvent nyttjas av allmänheten.


I skogsinnehavet ingår även Ubbalt’s naturreservat vid Vittsjön (området sköts enligt en skötselplan som Länsstyrelsen utfärdat) samt ett Natura 2000-område vid sjön Bjärlången.


Skogsinnehavet är certifierat enligt både FSC® C015573 och PEFC™. Detta innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar inom kommunens skogsmark uppfyller de krav som ställs genom FSC/PEFC.
Som planeringsredskap för skötseln används en ”Grön” skogsbruksplan framtagen 2010 med hjälp av Skogsstyrelsen. Den ”gröna” skogsbruksplanen är av en modell som Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen tagit fram speciellt för kommuner och landsting. I denna planen läggs, förutom de ordinarie kriterierna för en grön skogsbruksplan, även in kriterier och åtgärdsförslag som tar hänsyn till rekreation och kulturmiljövård.

 

Eftersom större delen av kommunens skogsbestånd utgörs av tätortsnära skog vars främsta uppgift är att vara en tillgång för kommuninnevånarna gällande rekreation, friskvård, naturupplevelser och biologisk mångfald är också alla åtgärder som utförs gjorda med beaktande av detta.
Det förs också en kontinuerlig dialog med allmänheten, som har de mest skiftande åsikter, gällande skogs/naturskötsel.
Hovdala-Mölleröd skog och naturområde med del av Finjasjön ägs och förvaltas av det helägda kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB.

 

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Sydved AB att utföra naturvårdande gallring-röjning och slutavverkning-föryngring av vissa av kommunens natur/skogsområde i Vinslöv under 2019 enligt bifogade kartor och åtgärdsförslag, baserade på aktuell skogsbruksplan.

 

Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.

Åtgärderna påbörjas under januari och kan komma att pågå i varierande omfattning under året.

Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreations-värdena inom kvarters- och tätorts-nära natur, samt öka trygghetskänslan hos allmänheten. Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid.

Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC/PEFC och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk.

 

Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas.

Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med. För allas säkerhet ber vi allmänheten att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar i samband med arbetena.

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Sydved AB att utföra naturvårdande gallring-röjning av vissa av kommunens natur/skogsområde vid Hässleholmsgården och Finjasjö park under 2019 enligt bifogade kartor och åtgärdsförslag, baserade på aktuell skogsbruksplan. Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.

 

Åtgärderna påbörjas under maj och kan komma att pågå i varierande omfattning under året.

Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreations-värdena inom kvarters- och tätorts-nära natur, samt öka trygghetskänslan hos allmänheten

Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid.

 

Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC/PEFC och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk. Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas.

 

Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

 

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med.

För allas säkerhet ber vi allmänheten att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar i samband med arbetena.

Sidan uppdaterades 2019-06-19