Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Skog och natur

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommun äger och förvaltar ca 2 000 ha mark som klassas som skogsmark. Större delen av arealen är mark belägen utanför detaljplanerat område. Denna typ av mark regleras av Skogsvårdslagen. Ca 15 % av arealen är större sammanhängande skogs/naturområden belägna inom detaljplanerat område.


Kommunens markinnehav är koncentrerat runt de olika tätorterna, vilket innebär att större delen av skogsinnehavet benämns som tätortsnära skog enligt Skogsstyrelsens definition. Begreppet tätortsnära skog omfattar skog inom en kilometer från tät bebyggelse eller skog som allmänheten använder regelbundet.


I skogsinnehavet ingår även Ubbalts naturreservat vid Vittsjön (området sköts enligt en skötselplan som Länsstyrelsen utfärdat) samt ett Natura 2000-område vid sjön Bjärlången.


Skogsinnehavet är certifierat enligt både FSC® C015573 och PEFC™. Detta innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar inom kommunens skogsmark uppfyller de krav som ställs genom FSC/PEFC.


Som planeringsredskap för skötseln används en ”Grön” skogsbruksplan framtagen 2010 med hjälp av Skogsstyrelsen. Den ”gröna” skogsbruksplanen är av en modell som Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen tagit fram speciellt för kommuner och landsting. I denna planen läggs, förutom de ordinarie kriterierna för en grön skogsbruksplan, även in kriterier och åtgärdsförslag som tar hänsyn till rekreation och kulturmiljövård.


Eftersom större delen av kommunens skogsbestånd utgörs av tätortsnära skog vars främsta uppgift är att vara en tillgång för kommuninnevånarna gällande rekreation, friskvård, naturupplevelser och biologisk mångfald är också alla åtgärder som utförs gjorda med beaktande av detta.
Det förs också en kontinuerlig dialog med allmänheten, som har de mest skiftande åsikter, gällande skogs/naturskötsel.
Hovdala-Mölleröd skog och naturområde med del av Finjasjön ägs och förvaltas av det helägda kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB.

Nu ska vi gallra och röja några av kommunens natur- och skogsområde i södra Hässleholm och Tormestorp. Gallringen utförs av Sydved AB och är ett viktigt arbete för att bevara naturvärden och skapa en ökad trygghetskänsla för boende och motionärer.

 

Arbetet börjar under sommaren och kommer att pågå under 2020. Resterna efter avverkningen blir borttagna där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.

 

-Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. Vi ber om överseende under arbetets förlopp och för allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar som finns.

 

Här kan du se kartor och åtgärdsförslag, de är i enlighet med den aktuella skogsbruksplanen. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC®/PEFC™.

 

Karta över åtgärder Hässleholm Syd 2020PDF (pdf, 2 MB)

 

Karta över åtgärder Tormestorp-Hallarna 2020PDF (pdf, 4 MB)

 

Informationskarta Södra Hässleholm-Tormestorp 2020PDF (pdf, 4 MB)

 

Informationskarta Tormestorp 9:21PDF (pdf, 481 kB)

Sydved AB ska gallra och röja samt slutavverka och förynga vissa av kommunens natur- och skogsområden i Sösdala under2020, i enlighet med den aktuella skogsbruksplan. Syftet är att bevara naturvärden, öka möjligheter till friluftsliv och göra det tryggare för allmänheten.


Röjningsarbetet börjar i mars och pågår på olika sätt under hela året. Åtgärder och omfattning kan bli justerade eller bli ändrade under arbetets gång.


Även miljövårdande åtgärder efter Skogsstyrelsens rådgivning och med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, kommer att utföras i Vannarödsskogen. Detta arbete börjar tidigast i augusti. Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid.


Kommunen tar alltid största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och boende. Vi ber allmänheten respektera varningsskyltar i områdena och även tillfälligt avstängda vägar.


Resterna efter avverkningen blir borttagna där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Informationskarta över skogåtgärder i Sösdala 2020PDF (pdf, 3 MB)


Skogsåtgärder per avdelningPDF (pdf, 121 kB)


Rådgivningskvitto över VannarödsskogenPDF (pdf, 3 MB)

 

Karta över respektive skogsåtgärdPDF (pdf, 2 MB)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings logotyp.

Sidan uppdaterades 2020-06-08