Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Uppgradering Nordväst - strandäng Finjasjön

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Restaurering av betad strandäng utmed Finjasjöns nordvästra del för att gynna en idag sällsynt biotop. Ett LONA-projekt.

Bild över strandängen med utsikt mot Finjasjön.

Restaurerad strandäng vid Finjasjön, Mjölkalånga. Fotograf: Lars-Erik Williams

Projektet

Samma syfte som projektet ”Uppgradering norr” – att återskapa en betad strandäng för att främst gynna fågelfaunan i en idag sällsynt naturtyp. En skillnad är att det i ”Uppgradering nordväst” handlar om ett mer långsträckt område längs stranden. Då det är området närmast sjön som fåglarna utnyttjar mest, blir naturvårdsnyttan troligen större i detta projekt.

En bild över hur det såg ut vid Mjölkalångas strandäng innan röjningsarbetet startade. En mark av grov igenväxningskaraktär. Bilden är tagen på våren.

Strandängen vid Finjasjön, Mjölkalånga. Innan röjningsarbetet satt igång. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur vi jobbar vidare

Kommunen arrenderar mark av flera markägare och arrenderar sedan i sin tur ut området till en privat djurägare. Strandområdet röjdes 2010/11 på framför allt videbuskage. Ca 12 ha mark har stängslats in och betas med nötboskap. En målsättning är att strandängsarealen kan utökas i framtiden, både söderut och norrut. Fåglar inventerades i området 2009 för att kunna jämföras med effekter av restaureringen.

Sidan uppdaterades 2019-10-28