Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Skyddsvärda träd

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Gamla ekar och bokar är exempel på träd som har mycket höga naturvärden. De utgör livsmiljö för en mängd olika arter av insekter, lavar, mossor och svampar men är också viktiga för fladdermöss och fåglar.

Gammal ek med höga skyddsvärden på Hovdala naturområde.

Gammal fristående ek med höga skyddsvärden, på Hovdala naturområde. Fotograf: Lars-Erik Williams

Att värna om skyddsvärda träd i kommunen

2008/09 inventerades skyddsvärda träd på kommunalt och statligt ägd mark runt Finjasjön. Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Hässleholms kommun och ingick i länsstyrelsens projekt ”Skyddsvärda träd i Skånes kulturlandskap”. Grova träd, gamla träd, hålträd, döda träd och hamlade träd ingick i inventeringen. Närmare 900 träd registrerades i Finjasjöområdet.

En närbild av grav, äldre bok med höga skyddsvärden. Bilden är tagen i Mölleröd.

Äldre bok med höga skyddsvärden, i Mölleröd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur vi jobbar vidare

Under 2011 och 2012 har åtgärder utförts för de mest akut hotade träden. Buskar och träd som har eller hotar att växa in i trädkronorna eller skugga träden har röjts bort. I vissa fall har inväxande träd ringbarkats. De skyddsvärda träden får genom dessa åtgärder mer ljus och har möjlighet att leva längre. Sällsynta djur och växter knutna till dessa träd, till exempel fladdermöss, fåglar, vedlevande skalbaggar, lavar och mossor, gynnas därmed. Röjningsarbetet kommer att fortsätta även framöver.

Sidan uppdaterades 2019-11-15