Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Lur

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Naturreservatet ligger i ett kuperat område och är till största del en vacker bokkog med inslag av ek och avenbok samt blandlövsumpskog i svackorna. Området är kulligt och på sina ställen finns berg i dagen.

Bokskog i Lurs naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Landskapet i naturreservatet är kuperat och domineras av en
hedbokskog som är mellan 70-100 år gammal, med inslag av ek och avenbok. I vissa områden är marken fuktigare vilket gett uppkomst till blandlövsumpskog, där det växer vårtbjörk, al och gran.

 

Det finns även ett par mindre granbestånd i
området. Busk- och fältskiktet är begränsat och det är ont om död ved och högstubbar.

Det är gott om mossor i naturreservatet. Västlig hakmossa, fällmossa och grov fjädermossa trivs i området. Lavar som havstulpanlav, bokvårtlav (NT) och savlundlav (EN) finns i vissa delar av området.

Kultur

I naturreservatet ser man spår av en kontinuerlig gallring av
lövskog. Det finns spår av en hägnad, två större områden med fossil åkermark samt en kortare stenmur i reservat.

Stenmur som sträcker sig genom delar av reservatet. Fotograf: Lars-Erik Williams

Geologi

Landskapet är kuperat med berg i dagen. Berggrunden i reservatet ligger på en urbergsö av amfibolit och omgiven
av gnejs i den nordöstra delen. Jordlagret är sandig morän, och marken är blockrik.

Ortofoto över Lurs naturreservat

Syfte

Naturreservatets syfte är att bevara den biologiska mångfalden i området, och vara en tillflykt för rödlistade och hotade arter. Det är även att låta naturreservatets vattenförhållanden förbli opåverkade och området ska vara
en mosaik av ädellövskog och lövsumpskog. Förutom detta tillkommer även syftet om att skapa en bra miljö för det naturliga friluftslivet.

Skötsel

Skötseln bedrivs genom att rensa bort gran och invasiva arter i området, med hänsyn till de fornlämningar som finns. För att skapa en större mängd död ved skapas högstubbar samt ringbarkning av träd. Man arbetar även med att få ädellövskogen flerskiktad genom att avverka träd i mindre luckor i sjuårsintervaller.

Bakgrundskarta över Lurs naturreservat

Tillgänglighet

I dagsläget finns ingen busshållplats i området, besökare tar sig lättast ut till naturreservatet med bil eller cykel och kan därefter fortsätta till fots. Det finns en plan på att göra parkering för en-två bilar intill väg 1935, i anslutning till området, där det även ska finnas en informationstavla
om naturreservatet. Eftersom naturreservatet är öppet och lättframkomligt finns det idag inga markerade stigar.

Faktaruta

  • Miljömål: Levande skogar, ett rikt växt och djurliv
  • Storlek: 20,7 hektar
  • Markslag: Bokskog 17.2
    hektar, lövsumpskog 2.5 hektar (varav 0,6 hektar alkärr), granproduktion och björksly
  • Bildat: 2015
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Beläget norr om Lursjön, mellan Hästveda och Farstorp

Sidan uppdaterades 2019-03-11