Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Isakstorp

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I ett småkuperat landskap med vackra bokskogar på höjderna och frodiga sumpskogar i de lägre belägna områdena finner besökaren Isakstorps naturreservat. Här främjas insekter, fåglar och fladdermöss av den varierande miljön.

Isakstorps naturreservat Fotograf: Melina Thordeman

Natur

Isakstorps naturreservat utgörs nästan i sin helhet av bokskog och har ett högt biologiskt värde. Förutom bok består trädskiktet även av björk, tall, gran, ek, avenbok och enstaka askar. I de flesta delarna av bokskogen finns det spår av ett tidigare skogsbruk. Bokskogen har ett fältskikt som övervägande består av blåbärsris med inslag av bland annat lingon och ljung. Det är få antal yngre bokar, vilket resulterar i en brist på en flerskiktad skog.


Det finns gott om mossa både i utbredning och till antal samt har tickor etablerat sig vilket ger gott om död ved. Det finns gott om trädhål, skapade av hackspett eller av röta, vilket gynnar fåglar och fladdermöss. I vissa av hålen finns det mulm, vilket är ett löst murket material, som främjar många insektsarter.

 

Längs med vattendraget som rinner genom reservatet är marken sank och har gett uppkomst till en svämlövskog. Omgivningarna runt reservatet utgörs till största del av skog, i norr finns barr- och blandskog och i söder finns det en lövskog samt ett öppnare landskap med betesmarker och åkrar.

Vattendrag i naturreservatet. Fotograf: Melina Thordeman

Tidigare Markanvändning

Odlingsrösen och stengärden är spår i landskapet som pekar mot en äldre markanvändning i form av åker och betesmarker och i den östra delen av naturreservatet vittnar stubbar om en tidigare gallring av skogen.

Geologi

Landskapets terräng är kuperat/småkulligt. Berggrunden i naturreservatet består av främst av gnejsartade bergarter och jordlagret är sandig morän förutom på två områden där den består av kärrtorv.

Ortofoto över Isakstorps naturreservat

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara dess biologiska mångfald. Det är även att bevara och vårda områdets naturmiljöer som består av näringsfattig bokskog, lövsumpskog, svämlövskog och dess vattendrag. Dessutom tillkommer syftet att bevara kulturpräglade naturmiljöer som odlingsrösen och stengärden.

Skötsel

Skötsel bedrivs genom en fri utveckling, vilket innebär att spara och gynna grova, äldre träd med hål, blottad ved, savflöden och mulmhål. Död lövved, både stående och liggande, samt döende träd ska lämnas orörda för att öka den biologiska mångfalden samt att de naturliga vattenförhållandena i området ska bevaras.

Bakgrundskarta över naturreservatet

Tillgänglighet

Naturreservatet nås lättast med bil eller cykel. Från Isakstorps by går en skogsväg ut till reservatet där det finns möjlighet till att ställa bilen. Reservatet har inga markerade stigar eller leder då det är ett lättframkomligt område.

Faktaruta

  • Miljömål: Levande skogar, ett rikt växt och djurliv samt levande sjöar och vattendrag.
  • Storlek: 15,2 hektar
  • Markslag: cirka 14,8 hektar land och cirka 0,4 hektar vatten
  • Bildat: 2015
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne
  • Övrigt: Beläget cirka 3,5 km sydväst om Matteröds kyrka.

Sidan uppdaterades 2019-05-15