Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Gulastorp

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Gulastorps naturreservat är en lövsumpskog med olika karaktärer. Centralt i reservatet finns en vacker ek-och bokskog, i den västra delen finns en askskog och i den östra delen finns ett klibbalkärr. I naturreservatet ringlar sig bäcken fram genom landskapet och skapar värdefulla miljöer. Tillsammans skapar denna variation en bra livsmiljö för många arter.

Alsumpskog Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Naturreservatets lövsumpskog har en varierande miljö. Den centrala delen utgörs av en ek-och bokskog med en riklig undervegetation av hassel. Den västra delen består av en askskog med en undervegetation av både hägg och
hassel och i den östra delen finns ett klibbalkärr.

 

I naturreservatet rinner en bäck med kvillområden (bäcken delar sig och små öar bildas, sedan rinner bäcken
samman igen) vilket ger en miljö som är sällsynt i Skåne och som ger höga naturvärden.

 

Det finns stora mängder död ved i området, vilket är viktigt för många av våra rödlistade insekter. Dessa biotoper ger en bra livsmiljö för ett antal arter som indikerar på höga
naturvärden där bland annat dunmossa, rutlungmossa och kantarellmussling finns med.

 

Den största mängden ask som finns i området, som klassas som starkt hotad (EN), under angrepp av askskottsjukan, vilket gör det oklart om asken kommer att överleva.

 

I reservatet finns ett rikt fågelliv med bland annat morkulla,
nötskrika, större hackspett, trädkrypare samt ett stort antal olika sångare. Här häckar även ormvråken och det finns gott om vilt i skogarna som rådjur, vildsvin och älg.

Meandrande vattendrag genom naturreservatet. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Området har tidigare varit ett öppet landskap där enar växte på de högre belägna delarna. Där det tidigare varit ett kärr finns idag lövsumpskogen och där det var ängsmark är idag ett klibbalkärr. Kartor från lagaskifte, 1830, visar att stora områden tidigare varit äng och stenmuren som finns i en
sydvästlig- nordostlig riktning i området höll betesdjuren borta.

 

I området finns det inga registrerade
fornlämningar, dock har fynd av en äldre kolbränna gjorts där den tidigare bokskogen omvandlats till kol. I den häradsekonomiska kartan från 1926-34 kan man se att stora delar av marken övergått till skog med undantag av en del i nordost som används som åkermark.

Geologi

Naturreservatet ligger på Nävlingeåsens nordsluttning på gränsen mellan två olika berggrunder, granit/syenit och nordost om reservatet finns ett område av kalkstensberggrund. Jordarten är till största del morän med inslag av kalkstensfragment.

Ortofoto över Gulastorps naturreservat

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara samt utveckla områdets lövsumpskog. Vidare ska områdets vattenförhållanden skyddas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, samt verka för en livsmiljö för skyddsvärda arter, speciellt för mossor.

Skötsel

Naturreservatet delas in i två skötselområden, lövsumpskog med inslag av ädellövskog och lövsumpskog med inslag av ädellövskog under restaurering. I naturreservatet ska gran helt tas bort. Björksly ska plockas bort i den mån det går utan att det blir markskador och enstammiga alar i ”skottskogen” tas bort, de albuketter som finns tillåts att vara kvar.

Bakgrundskarta Gulastorps naturreservat

Tillgänglighet

Naturreservatet är idag inte tänkt som rekreationsområde i första hand, det finns sjuka askar i området som kan falla samt en hög bullernivå från riksväg 23. Den som ändå vill besöka området kan parkera vid den östra sidan av den gamla landsvägen.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

Faktaruta

  • Miljömål : levande skogar, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt och djurliv.
  • Storlek : cirka 18 hektar
  • Markslag : Skog cirka 18 hektar
  • Bildat : 2014
  • Förvaltare : Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt : Naturreservatet är beläget cirka 4,5 km sydöst om Hässleholm

Sidan uppdaterades 2018-08-15