Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Göingeåsen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Söder om Hässleholms stad finns naturreservatet Göingeåsen som länge varit känt för sina vackra ädellövskogar vilket innefattar ett 214 hektar stort område med skog och öppen betesmark. Skogen är en flerskiktad ädellövskog med främst avenbok, bok och ek med inslag av gran och lärk. Högst uppe på Spraglerödshall kan du som besökare njuta av en vacker och fin utsikt som sträcker sig ut över Finjasjön och Hovdalafälten.

Välkommen till Göingeåsens naturreservat. Skylt: Länsstyrelsen Skåne. Fotograf: Melina Thordeman

Natur

De största naturvärdena finns på Göingeåsen. Här pågick
militärisk verksamhet i nästan 50 år och skogen påverkades inte av skogsbruk på samma sätt som intilliggande områden. Terrängen är svåråtkomlig med höga lodytor och berg i dagen.

 

Skogen i reservatet är en flerskiktad ädellövskog med främst avenbok, bok och ek med inslag av gran och lärk. Det finns även en riklig mängd med död ved i området vilket är viktigt för många rödlistade arter. I naturreservatet finns ett område med ett produktionsskött bokbestånd med inslag
av andra trädslag, främst ek. Ett av skötselområdena ska vara ett område för naturvårdexperiment i syfte att få en hög biologisk mångfald knuten till den specifika miljön.

 

Naturreservatets vattendrag är betydelsefulla för bevarandet av hotade arter. Kring Tormestorpsån är markförhållandena våta till friska och visar en lång kontinuitet av hävd genom slåtter och bete. Detta kan ses på arter som idag växer i området som slåttergubbe(VU), brudbröd och jungfrulin samt backsippa och nålbjörnbär (NT). I Tormestorpsån
har flodpärlmusslan (NT), påträffats, samt goda stammar av bäcknejonöga, grönling och öring.

 

Det närliggande Hovdala området utgör en viktig lokal för
rödlistade fladdermusarter och försök till att restaurera liknande områden har gjorts på Göingeåsen, för att underlätta för arternas fortlevnad.

Bokskog i Göingeåsens naturreservat Fotograf: Melina Thordeman

Tidigare markanvändning

I naturreservatet finns tre områden med fossil åkermark från
bronsålder-nyare tid, en stensättning vilket är en grav från brons-järnåldern, samt tre säkra och två förmodade skålgropar. Idag vet man inte säkert vad skålgroparnas funktion var, troligtvis användes de till att mala säd.

 

Vissa delar av naturreservatet har varit områden som brukats av militären, spår av detta är bland annat en igenmurad militäranläggning som idag ägs av naturvårdsverket.

Geologi

Göingeåsen är en bergrygg som skapades för cirka 70 miljoner år sedan, under krita perioden. Berggrunden består främst av gnejser med inslag av granatförande amfibolit. Jordlagret består av morän och terrängen är blockrik med inslag av berg i dagen.

Ortofoto över Göingeåsens naturreservat

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla en
ädellövskog som har inslag av andra lövträd och tall, samt rik på död ved. Det är även att bevara, restaurera och underlätta etablering för arter, i synnerhet hotade arter, som är beroende av ädellövskog, samt skapa en lundliknande miljö
för att främst gynna fladdermöss (länk till fladdermöss).

 

Områdets vattenförhållanden ska bevaras och så långt som
möjligt restaureras. Syftet är även att främja det rörliga friluftslivet, utan att det påverkar områdets natur- och kulturvärden negativt.

Skötsel

Skötseln sker genom en successiv utfasning av granplanteringar till ädellövskog samt genom att spara och öka mängden död ved. Genom att röja fram spärrgreniga träd skapas födosöksområde för fladdermöss.

Bakgrundskarta över naturreservatet.

Tillgänglighet

Genom naturreservatet passerar vandringsleden Skåneledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt vandringsstråken Hovdalaleden och Höjdarnas Höjarled. Förutom Spraglerödsbranten är området mycket strövvänligt. Det bedöms bli ett uppskattat strövområde och i området går det ett antal bilvägar, vilket underlättar att ta sig till och från naturreservatet.

Faktaruta

  • Miljömål: levande skogar, ett rikt växt och djurliv.
  • Storlek: 214 hektar
  • Markslag: ädellövskog 176,9 hektar, lövskogslund
    18,8 hektar, öppen betesmark 7 ha, sumpskog 8,6 hektar, Tormestorpsån 0,6 hektar, övriga restaureringsmark 1,8 hektar
  • Bildat: 2012
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Området ligger cirka 6,5 km söder om Hässleholm. Området har ett tidigare biotopskydd på 8,9 ha (Nösdala1:20) och ett område med prioriterade Natura 2000-miljöer med 8.6 ha lövsumpskog.

Sidan uppdaterades 2019-05-15