Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Östra Ejaröd

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Området är indelat i två delar och är skogsdominerat. Bok är det vanligaste trädslaget. I bokskogen förekommer inslag av ek, björk och vildkörsbär. Det finns även våtare partier och alkärr inom området. Området innehåller höga biologiska värden, exempelvis i form av död ved, högstubbar och en mindre damm. Det förekommer kulturlämningar inom området i form av stengärdesgårdar, dämmen och en stenbro. Det ligger även en mindre naturbetesmark med solitära träd inom området. Förslaget att göra området till naturreservat kommer från länsstyrelsen Skåne.

Grovt solitärt träd i betesmark, Östra Ejaröd

Äldre solitärt träd på betesmarken vid Östra Ejaröd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Områdets två delar är dominerade av hundraårig bokskog.
Skogen har varit förskonad från skogsbruk under lång tid, vilket i sin tur gör att det finns gott om flerstammiga träd, död ved och högstubbar. Det förekommer även ek, björk och vildkörsbär i skogsområdena. Förekomsten av döda träd, både stående och liggande bidrar till att området är rikt på tickor och vedlevande insekter.


I den södra delen av området förekommer den värdefulla
naturtypen alsumpskog. Mindre lövsumpkärr bestående av mestadels björk finns också inom området. I det norra området finns en damm som har skapats genom att ett
dräneringsrör blivit igensatt. Denna damm kallas för Lindgrens grop och bidrar till områdets naturvärden. Dammen kan vara en lekplats för vattensalamander och
trollsländor, fladdermöss kan även jaga i området.


Inom områdets södra del förekommer en naturbetesmark som betas av kor. Naturbetesmarken innehåller en fältflora av gräs och örter samt en del solitära träd. Områdets största bok och ek ligger i betesmarken och deras storlek kan uppskattas i de öppnare markerna.

Flyttblocket Klåhall i lövskog

Flyttblocket Klåhall som finns inom området. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Området har historiskt sett varit brukat av människan under
en längre tid. Byn Ejaröd har nämnts i skriftliga belägg redan under medeltiden. Under första halvan av 1800-talet var området nästan helt öppet. Den norra delen av området användes som ängsmark och den södra delen trädbeväxt
betesmark. I början av 1900 börjar området likna den indelning man ser i dagens landskap, skogsbevuxet med vissa våtare partier. Då var de hundraåriga bokarna man ser idag en ungskog som kom att växa till sig i området fram till nutid.

Karta med områdesindelning över Östra Ejaröd.

Karta med områdesindelning över Östra Ejaröd. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Geologi

Berggrunden i hela området utgörs av gnejs och granit. Det
översta jordlagret utgörs av morän som har avlagrats under den senaste istiden. Isen har också lämnat andra spår inom området i form av en stor stenbumling som lämnats kvar på platsen efter att isen smält. Stenen är ett så kallat flyttblock och kallas för Klåhall.

Ortofota över området Östra Ejaröd

Ortofoto över Östra Ejaröd. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Tillgänglighet

Hela området är tillgängligt enligt allemansrätten men
saknar anlagda vägar, markägaren har dock inget emot att man passerar över markerna för att komma fram till området.

Sidan uppdaterades 2019-03-11