Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Ljungamölla

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Området Ljungamölla är lokaliserat i Vinslövs nordvästra utkant. Rakt genom Ljungamölla rinner Vinne å som förser området med vatten. I de våta markerna längst med ån kan man besöka en alsumpskog med höga naturvärden. Något som är ovanligt i tätortsnära miljöer. Området har fått sitt namn efter den kvarn som tidigare låg i området, en så kallad vattenmölla.

Våtmark vid Ljungamölla, Vinslöv

Restaurerad våtmark vid Ljungamölla, Vinslöv. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Vid de partier av Ljungamölla som påverkas av vattnet och
översvämningarna från Vinne å växer det en alsumpskog, vilket har en snårig och vild karaktär. Det växer även björk, hassel och sälg i sumpområdet. Ett stenkast från de blöta markerna finner man en tät blandskog bestående av tall
och björk. Här är marken torrare och sandig vilket gynnar de träd, buskar och gräs som växer på lokalen.

 

I de södra delarna av området närmast bebyggelsen liggen en
torr och öppen mark som är en stark kontrast till de annars tätt bevuxna blötare partierna. Tallar och ekar växer spritt i området, och de öppna ytorna är en trivsam miljö för olika blommor och örter. Bland annat växer blommorna fältvädd (Scabiosa columbaria) och den rödlistade hedblomster (Helichrysum arenarium) i området. Flera arter sällsynta bin och fjärilar är beroende av dessa blommor. Det finns även möjligheter att se den vackra kungsfiskaren (Alcedo atthis) fiska vid Ljungamöllans strandbrink.

Forsande vatten under en bro vid Ljungamölla

Forsande vatten vid Ljungamölla. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Namnet ”Ljungamölla” syftar till en vattenkvarn, även kallad
mölla, som låg på ljungheden utanför byn Vinslöv. Historiskt sett har marken vid Ljungamölla brukats fram till mitten av 1900-talet. Marken brukades av de närliggande gårdarna i Vinlövs socken. De torrare delarna av Ljungamölla har odlats medan de våtare har använts som ängsmark för att ta foder till traktens boskap.

 

När marken slutade att brukas aktivt har det stått relativt orört, resultatet blev en igenväxning av våtmarkerna och dammen inom området. År 2016 återinvigdes våtmarkerna vid Ljungamölla efter en restaurering av området. Resultatet av restaurering var mycket positivt, våtmarkerna fick nytt liv och området har blivit mer attraktivt för både människor och djur.

Karta med områdesindelning över Ljungamölla.

Karta med områdesindelning över Ljungamölla. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Geologi

Området kring Ljungamölla består av kalkstensberggrund som sträcker sig från Kristianstadsområdet. De översta jordlagren består främst av sand men det finns även en moränplätt mitt i området. Längst med Vinne å har vattnet över tid avlagrat svämsediment på de översvämmade markerna.

Ortofoto över Ljungamölla, Vinslöv.

Ortofoto över Ljungamölla, Vinslöv. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Tillgänglighet

Ljungamölla är tätortsnära och är därför mycket tillgängligt
för allmänheten. Man kan nå området från Vinslöv centrum på ett par minuter till fots.

Sidan uppdaterades 2017-02-14