Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bödkaredalen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

En kort promenad från centrala Tyringe finner man området Bödkaredalen. Eftersom området är
tätortsnära så är det lättillgängligt och brukas flitigt i rekreationssyfte. Området har en varierad natur med bok- och blandskog. I Bödkaredalen trivs bland annat sällsynta fladdermöss, lavar och mossor.

I bokskogen hittar man den berömda ”Radiumkällan” vars vatten sägs vara hälsobringande.

Radiumkällan i Bödkaredalen, Tyringe.

Radiumkällan som ligger mitt i Bödkaredalen. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Området har en varierad natur med främst bok i de centrala
delarna. I sydväst finner man en blandskog med bok, ek, avenbok och björk. I de norra delarna av området ligger Kollingedammarna som tidigare använts som vattenmagasin
 åt Kollinge kvarn, dammarna ger området en parkkaraktär. Centralt beläget i ett öppet skogsparti finner man Radiumkällan.

 

Området innehåller höga naturvärden i form av äldre bokskog samt stora mängder död ved och högstubbar. I de nordöstra delarna av området slingrar sig Svartevadsbäcken fram. Dessa biotoper gynnar bland annat den
sällsynta mindre brunfladdermusen (Nyctalus
leisleri) som trivs i området.

 

I det centrala bokskogsområdet är landskapet kuperat och
böljande och eftersom det saknas buskage uppfattas området som öppet och inbjudande. Genom området går en cykelslinga i nordväst-sydöstlig riktning som förbinder bostadsområdena på båda sidorna om Bödkaredalen.

Koralltaggsvamp på död ved

Den rödlistade koralltaggsvampen trivs i Bödkaredalen, här på död ved. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Tyringe har en lång historia som kurort. År 1905 invigdes
Tyringes kurhotell och satte orten på kartan som en av Sveriges främsta kuranstalter. I mitten av Bödkaredalen finner man Radiumkällan, vars vatten sägs innehålla hälsobringande egenskaper. Från öppnandet av kurhotellet i början av 1900-talet fram tills idag har människor vallfärdat till Tyringe för att dricka ur källan.

I slutet av maj kan man varje år besöka området för att ta del av evenemanget ”dricka-brunn”, där människor samlas och dricker Radiumkällans vatten.

Karta med tillhörande legend. Bödkaredalen, Tyringe.

Karta med områdesindelning över Bödkaredalen. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Geologi

Områdets berggrund består av granit och gnejser. Det översta jordlagret består av isälvssediment, som är skapat under den senaste istiden. Isens smältvatten avsatte då stora mängder material i hela området. I de norra delarna av området vid Kollingedammarna finns även ett område med torvjord.

Ortofoto över Bödkaredalen, Tyringe

Ortofoto över Bödkaredalen, Tyringe. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet

Tillgänglighet

Bödkaredalen ligger endast ett par minuter från Tyringe
centrum, vilket gör området mycket lättillgängligt för allmänheten.

Exempel på rödlistade arter i området

Sidan uppdaterades 2019-03-11