Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Biotopskydd

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för mark- och vattenområden med särskilda egenskaper.

Biotopskyddsområden i Hässleholms kommun

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som har särskilda egenskaper, till exempel som värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

 

De är även viktiga för vanligare arter, variationen i landskapet, samt att de förbättrar förutsättningar för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär att man inte får förstöra eller skada landskapselement, till exempel genom att hugga ner, schakta bort eller lägga skräp i området.

 

Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Det finns två former av biotopskyddsområde, ”skydd för
alla biotoper av en viss typ” och ”skydd för enskild biotop”.

 

Skydd för alla biotoper av en viss typ

Biotoper som är skyddade i hela landet. Finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och utgör värdefulla livsmiljöer för växt och djurarter.

 

Följande sju biotoper är skyddade i hela landet:

 • Allé
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Pilevall
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark
 • Åkerholme

 

Skydd för en enskild biotop

Biotoper som länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om. Gäller enskilda exempel som naturbetesmarker men kan finnas i såväl i vattendrag, sjöar, kust eller hav som i jord- och skogsbrukslandskapet.

 

Följande 16 biotoper får länsstyrelsen eller en kommun skydda som biotopskyddsområde:

 • Biogena rev
 • Grunda havsvikar
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Mynningsområden vid havskust
 • Naturbetesmarker
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga vattendrag
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt
  fisktomma
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Ras- eller bergbranter
 • Rev av ögonkorall
 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av
  hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
 • Ålgräsängar
 • Ängar

 

Följande 19 biotoper får Skogsstyrelsen eller en kommun skydda som biotopskyddsområde:

 • Alkärr
 • Brandfält
 • Hassellundar och hasselrika skogar
 • Kalkmarksskogar
 • Källor med omgivande våtmarker
 • Lövbrännor
 • Mark med mycket gamla träd
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
 • Myrholmar
 • Ras- eller bergbranter
 • Ravinskogar
 • Rik- och kalkkärr
 • Strand- eller svämskogar
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av
  hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
 • Äldre sandskogar
 • Äldre betespräglade skogar
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika allundar
 • Örtrika sumpskogar

Sidan uppdaterades 2017-02-02