Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Större vattensalamander (Triturus cristatus)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

T. cristatus är ett svansgroddjur och förekommer främst i Göta- och Svealand. Liksom andra groddjur är större vattensalamander beroende av fuktiga och våta men ändå varma miljöer för att kunna fullborda sin livscykel. Den större vattensalamandern är fridlyst.

Större vattensalamander i lekdräkt

Större vattensalamander i lekdräkt.

Livet som salamander

Som vuxen individ spenderar större vattensalamandern endast lekperiod och äggläggning i vattnet, resterande tid på året lever de på land i fuktiga miljöer. Arten är aktiv på natten eller varma, regniga dagar då den letar föda, som bland annat sniglar, daggmask och insekter. Viktiga element i landskapet för att salamandern ska trivas är död ved, stensamlingar, stubbar, lövskog med fin förna, närhet till flera olika vattenmiljöer, olika småvatten helst utan fisk.


Vanliga tillhåll är dammar eller kärr i betesmarker eller annan öppen mark, men även kalk- eller sandbrott, skogskärr och diken är potentiella platser. Att det finns salamandrar är ett gott tecken på god vattenkvalitet, då de inte klarar lågt pH. Vattnet måste vara beständigt och inte riskera att torka ut under sommaren men ändå vara solbelyst och varmt.


Hanen har en lekdräkt som är en ryggkam som löper från huvud till ryggens slut och en liknande mindre kam längs svansen. Resterande tid på året ser hanen och honan liknande ut men kan skiljas på fläckarna undertill, på buken.


Vad vi kan göra för arten

Vi på kommunen och du som privatperson kan skapa optimala förutsättningar för salamanderns trivsel, genom att lägga ut död ved i högar och lämna enstaka stubbar och stockar nära våtmarkerna. Men även genom att lämna eller upprätta nya stenrösen.


Idag har det storskaliga landskapet tagit över och det förr vanliga mosaiklandskapet med små lappar av åkermark, betesmark, våtmark och skog har slagits samma till stora och homogena ytor som hindrar populationernas naturliga spridningsvägar och skapar igenläggningar av våtmarker. Detta har orsakat en kraftig minskning av större vattensalamander. Idag är den skyddad genom EU:s habitatdirektiv.


Visste du att?

Något som inte alla känner till är att den större vattensalamandern är giftig. Den kan även bli uppemot 18 år gammal med rätt förutsättningar och den bär på ett kromosomfel som gör att endast 50 % av äggen som läggs är levnadsdugliga. Vattensalamandern brukar felaktigt kallas för vattenödla och förr ansågs den vara sjukdomsbringande om den vidrördes, oroades eller dödades.

Sidan uppdaterades 2017-02-21