Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Flodpärlmusslan är idag fridlyst och skyddad av det europeiska nätverket natura 2000, skydd mot hotade arter och är även nämnd i rödlistan för utrotningshotade djur som EN – starkt hotad.

En samling flodpärlmusslor på vattenbottnen

En grupp flodpärlmusslor på bottnen. Fotograf: Joel Berglund

Livet som mussla

Med utbredning främst i norra Europa trivs musslan i vattendrag med klart strömmande vatten, på sandiga och grusiga bottnar. Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst, med individer på över 100 år varpå äldsta musslan i Sverige funnen i Görjeån i Norrbotten, var 280 år gammal.


Flodpärlmusslans livscykel kräver värdfiskar som exempelvis öring och lax, där musslan under sitt första levnadsår som larv parasiterar på fiskens gälar. Därefter släpper den taget och påbörjar sitt liv som mussla med skalbildning nere på botten av ån där den sedan lever stilla hela sitt vuxna liv. Flodpärlmusslan är ett sötvattenlevande blötdjur som tillhör klassen musslor.


Du känner igen musslan på dess njurliknande form, mörk brun nästintill svarta färg, ofta med en eroderad ljusare fläck ovanpå det kraftiga skalet. Som fullvuxen har musslan en storlek på 10 -16 centimeter.

Viktig art för det ekologiska samspelet

Förr fiskade man efter flodpärlmussla för att få tag i dess pärlor och flera av våra svenska vattendrag rensades helt på musselindividerna vilket har orsakat stor skada på populationen.


1994 blev flodpärlmusslan fredad genom fiskerilagstift-ningen. Musslan är en effektiv filtrerare som drar in vatten och partiklar i samband med andning och födointag och därigenom renar vattnet. Ett friskt och livskraftigt bestånd av musslan är ett bra tecken på att vattenkvaliteten är god och att det ekologiska samspelet mellan olika organismer fungerar väl.

Flodpärlmusslan i Hässleholms kommun

Flodpärlmusslan finns idag i våra vattendrag i Hässleholms kommun och detta ser vi som väldigt spännande och värdefullt. Vi vill skydda arten och sprida kunskap och information till allmänheten genom bland annat vår webbsida med presentation av olika LONA och LOVA projekt som kommunen satsat på men även genom informationsskyltar längs med ån och vandringleder.


 Det är vårt ansvar att ta hand om naturen och gynna tillväxten av flodpärlmusslan och vi jobbar därför mycket med miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” som är ett av de 16 miljömål som Sveriges riksdag har antagit.


Vi jobbar också med begreppet biologisk mångfald för att gynna vår omgivning och dess värden. För att musslan ska fortsätta trivas hos oss behöver vi hålla vattendragen rena och sänka utsläpp av näringsläckage, kväve och fosfor. Vi behöver stoppa försurningen i våra vattendrag samt bibehålla sandiga och grusiga bottnar med skuggiga partier och skyddszoner samt minimera behovet av dikning och rensning.

Sidan uppdaterades 2017-02-17