Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Fladdermusarten Bechsteins fladdermus är ett av Sveriges sällsyntaste däggdjur. Den finns bara i Skåne och är rödlistad som akut hotad (CR). Bechsteins fladdermus bor i grottor och trivs i de underjordiska kalkgrottorna i Ignaberga. Bechsteins fladdermus är Hässleholms kommundäggdjur.

Bechsteins fladdermus på bergvägg

Bechsteins fladdermus på bergvägg. Fotograf: Gilles San Martin

Livet som Bechsteins fladdermus

Bechsteins fladdermus är en medelstor fladdermus med en vikt på 7-12gram, vingspann på 25-28 cm och en kroppslängd på 4-5 cm. Arten har lång rödbrun till brun päls på ryggen och ljusare, nästan vit päls på buken. Ungdjuren har en ljusgrå färg. Bechsteins fladdermus jagar i lövskog och leter insekter i luften men kan även krypa på marken på jakt efter marklevande insekter.

 

Sveriges första fynd av Bechsteins fladdermus gjordes år 1863 i Tjörnarp, några år senare fann man även arten vid grottorna i Ignaberga, där arten fortfarande finns kvar. Tykarpsgrottan i Ignaberga är öppen för guidade fladdermusturer under vissa årstider, då man inte riskerar att störa fladdermössen.

 

Bechsteins fladdermus är den mest stationära fladdermusarten i Europa och sprider sig därför till nya områden mycket långsamt. Arten lever som andra fladdermöss i grupper som kallas för kolonier. En Bechsteins fladdermus flyger sällan mer än 1km från sin koloni. Bechsteins fladdermöss trivs i naturlövskog med gamla bokar och ekar. Hackspetthål är viktiga för arten, men den kan även använda fågelholkar som viloplats för kolonin.

Hot mot arten

Förr i världen när stora delar av Europa täcktes av naturlika ekskogar var Bechsteins fladdermus mycket vanlig. Men allt eftersom landskapet förändrats av människan har artens population minskat kraftigt och idag förekommer den enbart i mindre grupper helt isolerade från varandra, utan möjlighet för genetiskt utbyte. Den skånska populationen av Bechsteins fladdermöss är helt avskild från den på europeiska kontinenten, och anses vara färre än 50 individer. Huvuddelen av artens habitat i Sverige finns nu i nordöstra Skåne. Ett bevarande av äldre lövskogar och försiktighet vid exploatering i närheten av kända boplatser och grottor krävs för att arten ska överleva i Sverige.

 

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med att skydda fladdermössen i Hässleholms kommun? Klicka här!

Sidan uppdaterades 2017-02-21