Hässleholms kommun

Sotning och brandskyddskontroll

För att förebygga bränder ansvarar vi som kommun för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Om du som fastighetsägare eller någon annan vill sota din egen anläggning kan du ansöka om det.

Sotningsverksamheten har två uppdrag

Sotningsverksamheten är uppdelad i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tar sotaren bort brandfarliga beläggningar i skorstenen för att minska risken för brand.

Brandskyddskontroll

Genom en brandskyddskontroll ska sotaren upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Utförare av sotning och brandskyddskontroll

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen på uppdrag av Hässleholms kommuns. Den skorstensfejarmästare som är ansvarig svarar i första hand på frågor om sotning och brandskydd.

Hässleholms sotningsdistrikt

Hässleholms Sot & Vent AB

Skorstensfejamästare Robin Engvall, 0709-985017

Hässleholms Sot & Vent hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Tyringe sotningsdistrikt

LJ Sot AB

Skorstensfejarmästare Leif Johansson, 0435-501 71

LJ Sot AB hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Sota själv

Kommunen kan, efter ansökan, tillåta att du som fastighetsägare eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) på din egen fastighet. Vid ansökan kommer kommunen ta hänsyn till:

  • risksituationen
  • förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv tillbaka. I samband med ansökan gör en kontroll av föregående sotning- och brandskyddskontrollsprotokoll.

Ansök om att du själv ska få sota på din fastighet Pdf, 87.3 kB.

Ansök om att låta någon annan sota på din fastighet Pdf, 1.8 MB.

Taxor och frister

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandskyddskontrollen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen.

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll (sotning). Pdf, 311.6 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: