Hässleholms kommun

Radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium bryts ner. Radongasen sönderfaller i sin tur i radondöttrar som ger ifrån sig strålning som kan vara farlig för hälsan.

Vad är risken med radon?

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt.

Radon från marken är den vanligaste källan till höga halter av radon i inomhusluft. I Sverige kommer radon från alunskiffer, uranrika graniter och jord som innehåller material från uranrika bergarter. Den luft som finns i marken innehåller alltid radon, men halterna kan variera.

I större delen av Hässleholms kommun ligger halterna av markradon i intervallen lågrisk till normalrisk. SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram en karta som visar gammastrålning från radon i Sverige.

Karta som visar gammastrålning från radon i Sverige Länk till annan webbplats.


Värden som ligger i normalriskintervallet innebär medelhöga markradonhalterna. Det betyder alltså inte att det är ”riskfritt”. När huset byggdes kan det också ha använts radonavgivande grus, sand eller krossmassor. Därför bör radon mätas i alla småhus.


Markradonriskkarta Hässleholms kommun Pdf, 127.1 kB.

Byggnadsmaterialet blå lättbetong eller blåbetong innehåller mycket radon. Blåbetong användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet i ytterväggar, innerväggar och mellan bjälkar i hus. Om det finns mycket blåbetong i huset kan det finnas så mycket radon i luften inomhus att det kan vara farligt. Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt.

Det allmänna nätet kontrolleras regelbundet och det är inte problem med radon i vattnet som kommer från våra kommunala dricksvattenanläggningar.

Vatten från brunnar som är borrade i berget eller från källor där vattnet rinner upp ur marken kan innehålla radon. Därför bör du kontrollera ditt vatten om du har enskild brunn. Det är liten risk att dricka vatten med radon i. Det mesta radonet går snabbt ur kroppen igen. Risken med radon i vattnet är när vattnet används i dusch, diskmaskin eller tvättmaskin och radonet då kommer ut i luften inomhus. Om det är för mycket radon i vattnet kan det vara för mycket radon i luften inomhus. Effektiva filter finns för att sänka radonhalten i vattnet.

Mäta radon

Du mäter radon med måttet Bequerel. I en vanlig bostad ska det inte finnas mer än 200 Bequerel i varje kubikmeter luft inomhus.

Mät radon i din bostad

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Det gäller både i områden med mycket och lite radon i marken eftersom det finns hus som är byggda av blåbetong där det kan vara extra viktigt att mäta. Radonmätningar bör göras vart 10:e år samt om du bygger om eller till huset. När du ändrar i husets ventilation eller uppvärmning kan mer radon från underliggande mark ta sig in i huset jämfört med tidigare. Därför är det bra att göra en radonmätning även då.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du vill veta om det har mätts radon i huset förut.

E-post: miljo@hassleholm.se

När ett hus ska säljas ska säljaren göra en energideklaration. Om radon tidigare har mätts ska det anges i energideklarationen. Om radon inte har mätts tidigare behöver säljaren inte mäta radonet.

Så mäter du radon

Mät radon under den tid som du värmer upp huset, det vill säga mellan oktober och april. Mät under minst två, helst tre månader (långtidsmätning).

Om du exempelvis ska köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde.

Det finns tre ackrediterade mätlaboratorier för radon i luft. Dit kan du vända dig för att beställa mätdosor.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om hur du mäter radon.

Boverket Länk till annan webbplats.

Att minska halterna av radon

Om du mäter radon och mätningen visar att det är mer än 200 Bequerel radon i varje kubikmeter luft inomhus är det bra om du minskar radonet i huset. På Boverkets webbplats kan du läsa om hur du går till väga.

Boverket Länk till annan webbplats.

Om radonbidrag

Det var tidigare möjligt att söka bidrag hos Boverket för radonsanering. Under 2022 finns inte denna möjlighet. På Boverkets webbplats hittar du mer information om bidraget.

Boverket Länk till annan webbplats.

Det här gäller för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Du som bor i lägenhet ska i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att mäta radon och att genomföra åtgärder om radonhalten är för hög. Riktvärdet för radon i inomhusluft ska inte överstiga 200 Bq/m³.

Analysprotokollen från utförda mätningar samt en sammanställning ska skickas till miljönämnden.

E-post: miljo@hassleholm.se

Blankett för redovisning av radonmätning för hyresvärdar Pdf, 252.9 kB.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: