Hässleholms kommun

Kemikalier

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka skador från djur, växter och mikroorganismer. Många av produkterna innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned.

Försök undvika bekämpningsmedel

Undvik därför, så långt det är möjligt, att använda bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel ska dessutom vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer. Det kan krävas ansökan eller anmälan för att få sprida bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Växtskyddsmedel är ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Ogräsmedel och insektsmedel är två exempel.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida om växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Biocidprodukter är bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter. Exempel på biocider är råttgift, insektsmedel, desinfektionsmedel och båtbottenfärger.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida om biocider.

Kemikalieinspektionen om biocider Länk till annan webbplats.

Inom vissa områden är det förbjudet att använda växtskyddsmedel både som privatperson och yrkesmässigt.

Från och med den 1 oktober 2021 får växtskyddsmedel inte spridas på följande områden:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Växtskyddsmedel vars verksamma ämnen endast bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön är undantagna förbudet. Det är alltså de verksamma ämnena som finns i växtskyddsmedlen som avgör om de är undantagna förbudet eller inte.

Det är Kemikalieinspektionen som gör denna bedömning. Vilka ämnen som är undantagna förbudet går att läsa på deras hemsida.

Kemikalieinspektionen om undantagna ämnen i växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Inom följande områden krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde

Tillstånd söks hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Tänk på att skicka in ansökan i god tid innan planerad bekämpning.

Ansök om tillstånd för att sprida växtskyddsmedel Pdf, 352.8 kB.


Läs mer om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde


Vissa växtskyddsmedel med begränsad risk för människors hälsa och miljön är undantagna tillståndsplikten. Vilka verksamma ämnen som är undantagna kan du läsa om på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalieinspektionen om undantagna ämnen i växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Inom följande områden krävs en skriftlig anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Vissa växtskyddsmedel med begränsad risk för människors hälsa och miljön är undantagna anmälningsplikten. Vilka verksamma ämnen som är undantagna går att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalieinspektionen om undantagna ämnen i växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Anmälan görs till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Anmälningspliktig verksamhet får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts. Här kan du anmäla spridning av växtskyddsmedel

Anmäl spridning av bekämpningsmedel på banvall med mera Pdf, 434.8 kB.

Vid yrkesmässig spridning av vissa biocider på platser där allmänheten har tillträde till ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen informeras om det. Informationen till förvaltningen ska ske i samband med spridningen eller omedelbart efteråt.

Exempel på biocider är råttgift, insektsmedel, desinfektionsmedel och båtbottenfärger.

Från och med den 1 oktober 2021 är det förbjudet att sprida växtskyddsmedel på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljöer samt på växter inomhus.

Växtskyddsmedel vars verksamma ämnen endast bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön är dock undantagna förbudet. Det är alltså växtskyddsmedlets innehåll som avgör om de är undantagna förbudet eller inte. Det är Kemikalieinspektionen som gör denna bedömning. Vilka ämnen som är undantagna förbudet går att läsa på deras hemsida.

Kemikalieinspektionen om undantagna ämnen i växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Bekämpningsmedel ska alltid användas enligt instruktionerna och med stor försiktighet så att inte omgivande miljö eller dina grannar påverkas negativt. Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel som tillhör klass 3.

Bor du inom ett vattenskyddsområde kan det vara helt förbjudet för privatpersoner att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus. Så är fallet exempelvis inom Ignaberga vattenskyddsområde, som även omfattar stora delar av Vinslövs samhälle.

Läs mer om vattenskyddsområde

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: