Hässleholms kommun

Begrava häst

När din häst dör vill du kanske begrava den hemma på gården, så kallad trotjänarbegravning. Kontakta oss för att höra om det är möjligt för dig att begrava din häst på gården.

Godkänd plats

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska godkänna platsen och ge anvisningar om hur nedgrävningen ska gå till innan du får lov att börja gräva. Du behöver inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att begrava din häst.

Så här ansöker du

Du ska fylla i en blankett för att begära anvisningar om nedgrävningen. Därefter skickar du blanketten till oss. Du ska också bifoga en karta där du markerar platsen för nedgrävningen, dricksvattenbrunnar, vattendrag och liknande.

Vi granskar platsen utifrån markförhållande, avstånd till vattendrag med mera, för att undvika olägenheter för människors hälsa och för miljön. Om det inte är några problem kommer du att få ett beslut med anvisningar som du ska följa vid nedgrävningen.

Begär anvisning om att få gräva ned din häst, trotjänarbegravning Pdf, 279.3 kB.

Avgift

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Tänk på detta när du väljer plats

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn ska vara minst 200 meter.
  • Kroppen bör inte heller grävas ner närmare än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända dräneringsledningar.
  • Du får inte begrava din häst inom vattenskyddsområde.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om jordlagret under är av tätare material som lera eller silt.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd.
  • Du ska gräva ned kroppen så pass djupt att djur inte kan gräva upp kroppen. Det innebär att kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Tänk också på att lägga några stora stenar ovanpå graven.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter löst material mellan djurkroppen och berggrunden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: