Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Avgifter

Här kan du läsa om olika avgifter för ärenden inom lantmäteriförrättningar.

Sakägarna står för kostnaden

Alla fastighetsägare och andra som är berörda av en förrättning kallas sakägare. Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna med antingen ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Timpris 2022

För förrättningar som debiteras efter löpande räkning finns följande tre timtaxor:


Timtaxa

Förrättningslantmätare

1 700 kronor/timme

Biträdande handläggare

800 kronor/timme

Mätningsingenjör

1 500 kronor/timme


Utöver löpande timtaxa tas även en grundavgift ut i alla förrättningsärenden. Storleken på grundavgiften beror på antalet fastigheter som berörs i förrättningen. Grundavgiften täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader.


Övriga avgifter

Grundbelopp

3 600 kronor

Tilläggsbelopp 3-5 fastigheter

2 600 kronor

Tilläggsbelopp 6 fastigheter eller fler

5400 kronor


Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan i de fall det är möjligt erbjuda ett skriftligt förslag på fast pris för din förrättning. Ibland är det inte möjligt att lämna ett sådant förslag, till exempel vid större och mer komplicerade ärenden, tvist, tvång, oklara ägarförhållanden eller oklara gränsförhållanden. I dessa fall debiteras din förrättning enligt löpande räkning. Kontakta din handläggare om du vill veta om just ditt ärende kan erbjudas ett fast pris.


Hur mycket kostar det?

Det är tiden vi lägger ner på ärendet som avgör priset. Inget ärende är det andra likt. Uppgifter om vad just ditt ärende kommer att kosta kan du få veta av den förrättningslantmätare som handlägger ditt ärende. Det som kan påverka priset i förrättningen kan vara typen av förrättning och storleken på fastigheterna. Det kan även finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid. Det kan till exempel vara oklart planläge, belastande rättigheter, svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte kommer överens.
Olika hinder gör ibland att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Nedlagd tid kommer då ändå att debiteras. Detsamma gäller om du som sökt själv återkallar ärendet.


Betalning

När förrättningen har avslutats, vunnit laga kraft, registrerats och arkiverats så skickar lantmäterimyndigheten en faktura för utfört arbete. Fakturan ska betalas 30 dagar efter fakturadatum. Du måste betala fakturan i så god tid att pengarna kommit in till Hässleholms kommun senast på förfallodagen. Alla förrättningstjänster är momsfria.


Du kan överklaga en faktura

Om du vill överklaga en förrättningsfaktura ska du göra det skriftligen inom tre veckor efter fakturans förfallodatum. Skicka ditt överklagande till:


Lantmäterimyndigheten
i Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm


Ange fakturanummer och vilken fastighet det gäller, samt varför du anser att fakturan ska ändras. Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. Fakturan ska betalas även om förrättningen eller fakturan överklagas. Återbetalning sker i förekommande fall.


Om du inte betalar har Hässleholms kommun rätt att överlämna ärendet till inkassobolag eller begära indrivning hos Kronofogden.

Sidan uppdaterades