Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Förrättningar, avstyckning

En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål. Genom förrättning kan vi även besvara frågor kring gemensamma behov samt utreda oklarheter kring ägande och gränser.

Nybilda fastighet

Fastigheter kan nybildas på tre olika sätt:

  • Avstyckning innebär att ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Detta sker till exempel när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.
  • Klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning innebär att två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet.


Förändra fastigheter

Genom fastighetsreglering förs mark från en fastighet till en annan fastighet.

Fastighetsbestämning

Bestämning av var en gräns går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar.

Särskild gränsutmärkning

Genom särskild gränsutmärkning kan man återställa försvunna gränsmarkeringar, markera tidigare omarkerade gränspunkter och sätta ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning om det skulle behövas.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader och andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att man fysiskt flyttar på anläggningen. En förutsättning är att det samtidigt bildas ett servitut.

Ledningar eller andra liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att de därefter ska utgöra lös egendom eller höra till en annan fastighet.

Äganderättsutredning och legalisering

I vissa fall kan oklar äganderätt till fastigheter utredas och äldre privat jorddelning bli fastställd och erkänd som fastighetsbildning.

Sidan uppdaterades