Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande.

Filmen Hitta dina gränser förklarar hur du hittar dina gränspunkter och varför Registerkartan bara ska användas som en översikt.

 

Var går fastighetsgränserna?

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det några olika sätt vi kan göra det på:

Fastighetsbestämning

Med hjälp av en fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Det som beslutas vid en fastighetsbestämning blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en särskild åtgärd, där bland annat berörda fastighetsägare kallas till platsen. Innan åtgärden utförs bedöms om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på den ursprungliga platsen. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom fastighetsbestämning.

Gränsutvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsvisning. En förutsättning för detta är att de som berörs är överens, eftersom en gränsvisning inte är juridiskt bindande (se fastighetsbestämning). Vid en gränsutvisning görs inga fasta gränsmarkeringar, utan gränsen markeras med träläkt.


Beställning av gränsutvisning görs hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mät- och GIS avdelning, som nås via Kontaktcenter.

0451-26 70 00

Sidan uppdaterades