Hässleholms kommun

Så här görs en lantmäteriförrättning

Vill du att en fastighet ska ändras på något sätt kan du ansöka om en lantmäteriförrättning. Här berättar vi steg för steg om vad som händer när vi har tagit emot din ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig eller ditt ombud med fullmakt.

Om flera personer äger den aktuella fastigheten måste alla delägare skriva under. I ansökan talar du om vad du vill få gjort och vilka fastigheter som berörs.

Utredning

Vi utreder om det går att genomföra åtgärden. Vi måste ta hänsyn till gällande detaljplaner och andra bestämmelser, som till exempel strandskydd. Ibland behöver vi få in synpunkter från andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra fastighetsägare kan påverkas.

Sammanträde

Ibland behöver lantmätaren träffa de berörda för att diskutera åtgärden innan beslutet.

I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om, men om det inte går gör vi en opartisk prövning utifrån gällande lagregler.

Om fastighetsägarna kommit överens på egen hand behövs normalt inget sammanträde.

Fältarbete

Lantmätaren måste ofta göra någon form av fältarbete. Gamla och nya gränser mäts in och nya markeras liksom andra objekt som hus, vägar och stängsel.

Uppgifterna läggs in i en digital karta som ligger till grund för förrättningskartan.

Beslut och avslut

När allt är klart fattar vi beslut. Det kan vara ersättningsbeslut (vilka sakägare som ska betala pengar till varandra), beslut om vilken mark som överförs och när ett servitut tillkommer. Alla beslut protokollförs.

När allt är klart avslutar vi förrättningen genom ett avslutningsbeslut. Du får hem en sammanställning över alla beslut i ditt ärende. Det är normalt kopior på:

  • Förrättningskartan, som visar hur fastigheten förändrats.
  • Förrättningsprotokollet, som innehåller besluten i ärendet.
  • Den fastighetsrättsliga och tekniska beskrivningen, som bland annat innehåller storleken och koordinaterna för gränspunkterna för fastigheten.

Tid att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen.

Du, eller andra som är berörda av beslutet, kan överklaga förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen.

Registrering

Om ingen överklagar vinner förrättningen laga kraft. Då registrerar vi fastigheten i fastighetsregistret. Den nybildade fastigheten får då också en egen fastighetsbeteckning. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är till exempel möjligt för dig att söka lagfart på den nybildade fastigheten och sedan belåna den.

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickar vi en kopia av förrättningsakten samt en faktura till dig. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Om du tar tillbaka din ansökan om förrättning eller om vi av något skäl inte kan genomföra det du ansökt om avslutar vi ärendet. Då betalar du enbart för den tid vi lagt ner och för avslutningsarbetet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: