Hässleholms kommun

Avgifter

Här kan du läsa om olika avgifter för ärenden inom lantmäteriförrättningar.

Löpande räkning eller fast pris

När du beställer en lantmäteriförrättning kan du välja att få ett fast pris eller betala efter löpande räkning. Det är fastighetsägarna och de som är berörda av en förrättning som betalar för förrättningen. Ni kallas för sakägare.

Timpris 2024

För förrättningar som debiteras efter löpande räkning finns följande timtaxor:


Timtaxa


Förrättningslantmätare

1 700 kronor/timme

Biträdande handläggare

900 kronor/timme

Mätningsingenjör

1 700 kronor/timme

Grundavgift tillkommer

Förutom den löpande timtaxan betalar du även en grundavgift. Storleken på avgiften beror på hur många fastigheter som ingår i förrättningen. Grundavgiften täcker lantmäterimyndighetens administrativa kostnader.

Övriga avgifter


Grundbelopp 1-5 fastigheter

6 500 kronor

Tilläggsbelopp 6 fastigheter eller fler

12 000 kronor

Fast pris

Vi kan ibland lämna ett fast pris på din förrättning. Vid mer komplicerade ärenden, som vid tvist, tvång eller oklara ägar- eller gränsförhållanden, är det inte möjligt. Då debiterar vi enligt löpande räkning. Du kan fråga din handläggare om det är möjligt att få ett fast pris i ditt ärende.

Hur mycket kostar det?

Det är den nedlagda tiden som avgör priset på förrättningen. Varje ärende är unikt. Du kan fråga din förrättningslantmätare om kostnaden.

Det här kan påverka priset:

  • Typ av förrättning och storlek på fastigheterna.
  • Om det finns oklarheter i ärendet som förrättningslantmätare måste reda ut.
  • Om sakägarna inte kommer överens.

Olika hinder gör ibland att det inte är möjligt att genomföra en förrättning. Du, och de andra sakägarna, kommer då ändå att debiteras för vår nedlagda tid. Detsamma gäller om du själv återkallar ärendet.

Betalning

När förrättningen har vunnit laga kraft och vi registrerat och arkiverat ärendet skickar vi en faktura till dig.
Du har 30 dagar på dig att betala. Du måste betala fakturan i så god tid att pengarna har kommit in till Hässleholms kommun senast på förfallodagen. Alla förrättningsavgifter är momsfria.

Du kan överklaga en faktura

Om du vill överklaga en förrättningsfaktura ska du göra det skriftligen inom tre veckor efter fakturans förfallodatum. Skicka ditt överklagande till:

Lantmäterimyndigheten i Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Ange fakturanummer och vilken fastighet det gäller, samt varför du anser att fakturan ska ändras. Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. Du måste betala fakturan även om du överklagat förrättningen eller fakturan. Hässleholms kommun gör en återbetalning om din överklagan får bifall. Om du inte betalar kan Hässleholms kommun överlämna ärendet till inkassobolag eller begära indrivning hos Kronofogden.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: