Hässleholms kommun

Förrättningar, avstyckning

En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter. Den kan också skapa olika typer av rättigheter och reda ut frågor om gränser och ägande. Här förklarar vi de olika begreppen.

Nybilda fastigheter

Det finns tre sätt att skapa nya fastigheter på:

  1. Avstyckning. Om du köpt en del av en större fastighet för att till exempel bygga ett hus, måste området skiljas av från den större fastigheten (stamfastigheten). Det sker genom en avstyckning.
  2. Klyvning. En klyvning innebär att en fastighet, som flera personer äger tillsammans, delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  3. Sammanläggning. Om en och samma person äger två eller flera fastigheter kan lantmäterimyndigheten slå ihop dessa till en ny större fastighet.

Förändra fastigheter

Lantmäterimyndigheten kan också förändra indelningen av fastigheter och överföra mark från en fastighet till en annan. Det kallas för fastighetsreglering.

Fastighetsbestämning

Är det oklart var gränsen går mellan två fastigheter eller om det finns oklarheter gällande servitut kan vi lösa det genom fastighetsbestämning. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera.

Särskild gränsutmärkning

Ibland finns det ingenting kvar som visar var gränsen mellan två fastigheter går. Behöver du veta var gräsen går kan vi göra en särskild gränsutmärkning. Då återställer vi gränsmarkeringarna, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och/eller sätter ut markeringar på nya ställen om det behövs.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

En fastighet kan, förutom marken, också bestå av olika fastighetstillbehör. Det kan vara en byggnad, en ledning, ett stängsel eller en anläggning som har byggts på fastigheten ”för stadigvarande bruk”, alltså inte tillfälligt.

Vi kan i vissa fall frigöra sådana fastighetstillbehör - utan att de fysiskt flyttas - för att de därefter ska utgöra lös egendom eller höra till en annan fastighet.

En förutsättning är att det då samtidigt bildas ett servitut.

Äganderättsutredning och legalisering

Ibland är det oklart vem som äger en fastighet. Det kan vi reda ut genom en äganderättsutredning. Samtidigt kan äldre jorddelning fastställas och fastighetsbildningen bli erkänd och registrerad.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: