Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Kemisk bekämpning

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka skador från djur, växter och mikroorganismer. Många av produkterna innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Bekämpningsmedel måste därför vara godkända av Kemikalieinspektionen och ofta finns även villkor kring användandet. Det kan krävas ansökan eller anmälan för att få sprida bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel ska alltid användas enligt instruktionerna och med stor försiktighet så att inte omgivande miljö eller dina grannar påverkas negativt.


I privata trädgårdar, koloniområden och liknande är det oftast tillåtet att sprida bekämpningsmedel, men tänk på att aldrig sprida bekämpningsmedel där barn eller husdjur vistas. Har du egen brunn för dricksvatten bör du inte sprida bekämpningsmedel närmare än 12 meter från brunnen.


Bor du inom ett vattenskyddsområde kan det vara helt förbjudet för privatpersoner att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus. Så är fallet exempelvis inom Ignaberga vattenskyddsområde, som även omfattar stora delar av Vinslövs samhälle.


Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel som tillhör klass 3.

Inom följande områden krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel

 • vattenskyddsområden, läs mer om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material


Observera att tillståndplikten gäller all yrkesmässig användning, det vill säga även klass 3 preparat som till exempel ogräsättika.

Tillstånd söks hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningenPDF (pdf, 349 kB). Tänk på att skicka in ansökan i god tid innan planerad bekämpning.

Det krävs tillstånd för att sprida bekämpningsmedel på de delar av fastigheten som ingår i din verksamhet exempelvis ytor runt maskinhallar och djurstallar.


Tillstånd kan ges till glyfosatpreparat invid stallbyggnader och dylikt om motiv och koppling finns till foder- och livsmedelslagstiftning, till exempel salmonellaprogram. I övrigt är vi restriktiva till att bevilja tillstånd för glyfosatpreparat.


På gårdsplanen kan eventuellt tillstånd till ogräsättika beviljas.


Du behöver inte söka tillstånd om du ska sprida bekämpningsmedel på exempelvis grusytor och asfalt på de delar av fastigheten som tillhör ditt privata boende, exempelvis din trädgård eller vid ditt garage för personbilen. Detta gäller under förutsättning att du endast använder klass 3 preparat.


På ytor som används både för företagets verksamhet och för det privata, till exempel en väg som korsar bostadstomt, ska tillstånd sökas.


Punktbekämpning, det vill säga fickning, pensling, avstrykning, inom ett begränsat område (max 30 kvadratmeter) omfattas inte av tillståndskravet. Ryggspruta räknas inte som punktbekämpning.

Inom följande områden krävs anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark


Anmälan görs till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningenPDF (pdf, 281 kB). Anmälningspliktig verksamhet får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts.

Bekämpningsmedel kan spridas till omgivningen genom vindavdrift och marktransport. Med skyddsavstånd menas det avstånd som man vid spridning, påfyllning och rengöring av sprututrustningen håller till vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omkringliggande mark för att skydda dem mot bekämpningsmedel.


Du som sprider är skyldig att hålla tillräckliga skyddsavstånd till omgivningen. Skyddsavståndet ska anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så att det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.


Vid bekämpning intill vattenmiljöer måste alltid minst följande skyddsavstånd hållas:

 • 2 meter till öppna diken samt dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar
Lantbruksspruta

Sidan uppdaterades