Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Husdjur

  • Ingen giltig användare vald.

Husdjur kan vara en källa till glädje för många men att ha djur innebär även ett stort ansvar.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får ofta in frågor och klagomål gällande djur av olika slag. De flesta av samtalen leder inte till någon åtgärd från förvaltningens sida då det inte rör sig om någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Vad är en olägenhet?

En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalkens lagstiftning en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

I 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”. Det är djurägarens skyldighet att se till att djuret inte orsakar olägenheter för omgivningen.


Om jag störs

Om du störs av grannens husdjur bör du i första hand själv tala med grannen. Om man upplever att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare. 


Upplever du att störningen kvarstår trots dina kontakter kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Begravning av husdjur

Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden under många år. Grundtanken är därför att döda djur ska skickas för destruktion, men det finns ett undantag för sällskapsdjur.


Vill du begrava ett mindre sällskapsdjur, till exempel hund, katt, kanin, dvärgget eller minigris, kan du göra detta på din egen fastighet utan tillstånd. Det är dock inte tillåtet att gräva ner ett djur som har avlidit av en allvarlig smittsam sjukdom. Observera att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. För begravning av häst finns det speciella regler.


Se till att du följer följande riktlinjer vid val av plats för begravning av ditt sällskapsdjur:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn ska vara minst 200 meter.
  • Kroppen bör inte heller grävas ner närmare än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända dräneringsledningar.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av tätare material som lera eller silt.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd.
  • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kroppen. Detta innebär att kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Det är även lämpligt att placera några stora stenar ovanpå graven.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter löst material mellan djurkroppen och berggrunden.

Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt. Om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska detta ske så att vilda djur inte kan komma åt kroppen.


I Hässleholms kommun finns det ingen djurkyrkogård för små djur. Ett alternativ till nedgrävning är att låta kremera ditt djur. Jordbruksverket har en lista över godkända förbränningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på sin webbplats.

Sidan uppdaterades 2019-01-04