Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska göra en tillbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och den sammanlagda arean (befintlig byggnad + planerad tillbyggnad) får en byggnadsarea som är:

  • Större än 25 m²
    För tillbyggnader på mer än 25 m² krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

  • 25 m² eller mindre
    Du kan välja att få tillbyggnaden prövad i en ansökan om bygglov eller i en anmälan. Innan du får börja bygga måste du få ett startbesked. För att åtgärden ska kunna prövas i en anmälan gäller att tillbyggnaden inte får bli högre än än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.


  • Takkupor
    Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.


E-tjänst

Mittbygge.se


Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Anmälan om tillbyggnadPDF (pdf, 857.3 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)

Sidan uppdaterades 2019-05-15