Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

 • Ingen giltig användare vald.

Om du ska göra en tillbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och tillbyggnaden har en bruttoarea som är:

 • Större än 15 m²
  För tillbyggnader på mer än 15 m² krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

 • 15 m² eller mindre
  Skärmtak

  Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det räknas som en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Observera att bygglovsbefrielsen endast omfattar enkla konstruktioner dvs. inte takkonstruktioner med takpannor som införlivas i den befintliga byggnadens tak.

  Tillbyggnad

  Innan du får börja bygga måste du få ett startbesked. För att åtgärden ska kunna prövas i en anmälan gäller att tillbyggnadens bruttoarea inte får överstiga 15 m² och inte får bli högre än än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Du kan alltså uppföra en tillbyggnad i två plan om vardera våning inte har en bruttoarea som överstiger 7,5 m². Om tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om grannarna inte ger sitt medgivande
  har du möjlighet att ansöka om bygglov.

 • Takkupor
  Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

E-tjänst

Mittbygge.se


Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Anmälan om tillbyggnadPDF (pdf, 857.3 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Ritningsexempel

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshusPDF (pdf, 141.6 kB)


Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson