Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ekonomibyggnader

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Ligger din byggnad:

  1. Inom detaljplan
    För tillbyggnad av ekonomibyggnader krävs det alltid bygglov.

  2. Utom detaljplan
    För tillbyggnad av ekonomibyggnader krävs det inte bygglov.

För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt "traditionellt" jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, häststallar, mejerier, slakthus, sågverk m.m. anses inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.


Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens, ta kontakt med handläggare.


Tänk på att även om det inte krävs bygglov ska kraven enligt Boverkets regler och Eurocoderna följas. Tillbyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.


Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson