Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Svar på de vanligaste frågorna om bygglov

  • Ingen giltig användare vald.

Planerar du att bygga nytt, bygga om eller riva något? Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar igång ett byggprojekt. Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område regleras din rätt att bygga i en detaljplan, som du kan hitta på Detaljplanekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I denna karta kan du söka upp din fastighet och se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanelagt område samt ta fram gällande detaljplan för just din fastighet.

Vilka åtgärder som ska vara lov- eller anmälningspliktiga regleras i plan- och bygglagen som beslutas av riksdagen.


På Boverkets hemsida finner du även en länk till plan- och bygglagen.länk till annan webbplats

Du kan själv se vad som gäller för din fastighet om du klickar på Kartor och öppna Hässleholmskartan.
I denna karta kan du söka upp din fastighet och skriva ut en karta i lämplig skala (normalt i skala 1:500).

Att söka bygglov medför en kostnad enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat. Vad kostnaden blir beror på flera saker. Avgiften baseras på hur stor byggnad eller tillbyggnad du söker lov för samt om det är planenligt eller inte. Om ditt förslag avviker från detaljplanen eller är nära fastighetsgräns måste vi skicka ditt förslag på remiss till berörda grannar vilket medför en större avgift.

Enligt plan- och bygglagen har vi tio (10) veckor på oss att handlägga din ansökan. De 10 veckorna räknas från den dagen då din ansökan bedöms vara komplett. För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att du noga kontrollerar att samtliga ritningar och beskrivningar som behövs för prövningen finns med i ansökan, att måtten du angett är korrekta och att det tydligt framgår vilken åtgärd det är som ska prövas innan du lämnar in ansökan.

Tänk på att din ansökan ska kunna läsas och förstås av samtliga berörda grannar som oftast inte alls är kunniga i att tolka ritningar. Var gärna överdrivet tydlig för att undvika missförstånd.

Nej. Det du har angett i din ansökan och som nämnden beslutat att lämna lov och startbesked för, är det som ska uppföras på den angivna platsen. Beslut om lov vinner laga kraft fem veckor efter beslutet har fattats, under förutsättning att ingen överklagar. Det finns inget sätt att i efterhand ändra ansökan utan då krävs en ny prövning, ett nytt beslut och en ny tid för berörda att överklaga. Detta kan verka onödigt men det är enda sättet att säkerställa att du kan genomföra ditt projekt utan risk för att du tvingas riva allt som inte stämmer med beviljat lov.

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan eller om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Grannar har ingen vetorätt utan endast rätt att lämna synpunkter som miljö- och stadsbyggnadsnämnden har som underlag för sitt beslut. Grannes synpunkt (erinran) skickas för kännedom till dig som sökande så du ska kunna välja att ändra din ansökan eller skriftligen bemöta det grannen skriver innan nämnden tar beslut i ärendet.

Om nämnden beslutar att ge lov har grannen rätt att överklaga beslutet. Om nämnden istället beslutar att avslå din ansökan har du rätt att överklaga nämndens beslut och få ditt ärende prövat av länsstyrelsen och i nästa instans, mark och miljödomstolen.

Vilket underlag som krävs beror på vad du ansöker om att göra men för nybyggnad eller tillbyggnader så krävs en korrekt ifylld ansökningsblankett, en situationsplan där det framgår vilken byggnad eller del av byggnad ansökan avser. Fyra fasadritningar som visar alla utvändiga förändringar och markens nivå. Om markens nivå ändras så ska både ny och befintlig marknivå redovisas i fasaderna.


Det krävs en planritning för varje våningsplan som påverkas av åtgärden. I planritningen ska fast inredning visas och det ska gå att utläsa vad som är nya och befintliga väggar.


Ange i text varje utrymmes tänkta användning (t.ex. kök, vardagsrum förråd osv.). Det behövs även minst en sektion som schematiskt visar hur byggnaden ska konstrueras. Oftast visar en sektion om grunden ska utgöras av betongplatta på mark eller källare, invändig rumshöjd och på vilket sätt takstolen ska konstrueras.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det varken bygglov eller bygganmälan för att färga om en byggnad. Observera att undantaget från lovplikten endast gäller under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

 

Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan de får påbörjas.

 

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via telefon 0451-26 67 50.

Sidan uppdaterades 2020-01-27