Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Utom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.


Det behövs inte bygglov för plank/mur vid en- och tvåbostadshus om mur/plank uppförs i omedelbar närhet av bostadshuset (ca 20 m) och inte närmare gräns än 4,5 m.


Plank, mur, stängsel högre än 1,0 m på allemansrättsligt tillgänglig mark kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan också krävas tillstånd från vägverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg.


Strandskyddsdispens krävs inom strandskyddat område.


Sidan uppdaterades 2015-04-13