Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ovårdad tomt/byggnad

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva aktiv tillsyn för att komma tillrätta med ovårdade tomter och byggnader i våra tätorter. Aktiv tillsyn innebär att man kommer att åka runt och titta efter fastigheter där tomten eller byggnaderna inte sköts i enlighet med kraven i plan- och bygglagen.  

Aktiv tillsyn av ovårdad tomt/byggnader

Vi har gjort tillsynsbesök i kommunens tätorter undantaget Hässleholms stad. Sedan projektet inleddes sommaren 2017 har vi registrerat drygt 160 tillsynsärenden varav ca 50 har kunnat avskrivas efter att fastighetsägare har åtgärdat bristerna.

 

Då det är ett mycket tidskrävande arbete att driva tillsynsärende till avslut kommer ingen inventering av Hässleholms stad att genomföras i år. De anmälningar som lämnas in avseende ovårdade fastigheter i Hässleholm kommer naturligtvis att hanteras enligt gällande lag.  

Vilka regler finns när det gäller skötsel av din fastighet?

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan betraktas som en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.


En byggnad som ser tråkig och sliten ut bedöms oftast inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Men finns det däremot risk för olycksfall med till exempel krossat glas, lösa takpannor, större upplag eller fordon på tomten som inte är kördugliga, har byggnadsnämnden rätt att förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder.


För att förhindra olyckor har du som fastighetsägare ett ansvar att hålla efter häckar och annan växtlighet intill väg och gångbana samt vid gatukorsningar och vid in- och utfart från din fastighet.


Tomter med vildvuxna häckar mot annan tomt eller oklippt gräsmatta som ger ett ovårdat intryck anses inte vara ovårdat i plan- och bygglagens mening och är därför inget som byggnadsnämnden kan tvinga någon att åtgärda.  


Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns.

Sidan uppdaterades 2020-03-26