Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska uppföra en ny komplementbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och den nya byggnaden får en byggnadsarea som är:

  • Större än 30 m² För nybyggnad av en byggnad med en bruttoarea på mer än 30 m² krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

  • 30 m² eller mindre Du kan välja att få byggnaden prövad i en ansökan om bygglov eller i en anmälan. Innan du får börja bygga måste du få ett startbesked. För att åtgärden ska kunna prövas i en anmälan gäller att den högsta höjden räknat från mark till taknock inte får överstiga 4,0 meter. Om byggnaden ska placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du få åtgärden prövad i en ansökan om bygglov.

  • 15 m² eller mindre Du får uppföra en eller flera friggebodar utan vare sig bygglov eller anmälan. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får dock inte överstiga 15 m2. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Om byggnaden ska placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du få åtgärden prövad i en ansökan om bygglov.


Tänk på att de bygglovsbefriade komplementbyggnaderna måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (ca 20 meter). De får inte heller placeras närmare gräns mot väg, gata eller park (allmän plats) än 4,5 meter. Om avståndet till bostaden är längre än 20 meter eller om du önskar placera byggnaden närmare allmän plats än 4,5 meter måste åtgärden prövas i bygglov. Omfattas din fastighet av strandskydd så krävs alltid dispens innan du får påbörja åtgärden.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 672 kB)
AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)


Ritningsexempel

KomplementbyggnadPDF (pdf, 87 kB)


 

Sidan uppdaterades 2020-07-30