Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Mätning, husutstakning

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Grovutstakning sker oftast innan schaktning påbörjas då käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Finutstakning sker oftast efter schaktning, trådar spänns upp i blivande fasadliv på profiler.

Byggherrens ansvar

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats och det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden, i samband med bygglovsgivning, som bestämmer om utstakning ska ske. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats enligt givet bygglov. Utstakning får utföras först efter att bygglovsavdelningen lämnat startbesked.


Kan bli höga kostnader

Fel i plan- eller höjdläge är att betrakta som en olovlig åtgärd och kan innebära ett ingripande enligt plan- och bygglagen, till exempel byggsanktionsavgift. Det kan också innebära höga kostnader att rätta till den felaktiga placeringen.


Husutstakning ska utföras av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens personal eller extern sakkunnig som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer eller blivit godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ansökan om godkännande ska lämnas in inför varje uppdrag.

Sidan uppdaterades