Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Mätning, husutstakning

  • Ingen giltig användare vald.

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Grovutstakning sker oftast innan schaktning påbörjas då käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Finutstakning sker oftast efter schaktning, trådar spänns upp i blivande fasadliv på profiler.


Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats och det är Byggnadsnämnden, i samband med bygglovsgivning, som bestämmer om utstakning ska ske. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats enligt givet bygglov. Utstakning får utföras först efter att bygglovsavdelningen lämnat startbesked.


Fel i plan- eller höjdläge är att betrakta som en olovlig åtgärd och kan innebära ett ingripande enligt plan- och bygglagen, till exempel byggsanktionsavgift. Det kan också innebära höga kostnader att rätta till den felaktiga placeringen.


Husutstakning skall utföras av stadsbyggnadskontorets personal eller extern sakkunnig som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer eller blivit godkänd av byggnadsnämnden. Ansökan om godkännande ska lämnas in inför varje uppdrag.

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer