Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bygga, ändra eller riva

Bor du i Hässleholms kommun och ska bygga nytt, ändra eller riva? Då har du kommit rätt.

Här får du svar på vanliga frågor om olika byggärenden, du kan söka ritningar på hus, beställa nybyggnadskarta och söka bygglov.

Använd vår e-tjänst

Vill du söka bygglov eller göra en anmälan gör du det enklast via vår e-tjänst.

Du loggar in med bank-id och följer ditt ärende från ansökan/anmälan till beslut.

Ritningar och andra handlingar laddar du upp som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling.


Till e-tjänsten för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ansöka om bygglov via blankett som du hittar under respektive åtgärd i menyn nedan.

 

Du kan mejla ansökan/anmälan samt tillhörande handlingar till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 

Skriver du ut på papper ska handlingarna skickas till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.

 

Tänk på att om din ansökan är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.


Så här söker du bygglov

I filmen får du veta vad du ska tänka på när du söker bygglov. Klicka på bilden för att se filmen via Hässleholms kommuns Youtubekanal.

ben på stege, klädd i snickarbyxor med hammare hängade i ögla

Klicka på bilden för att se filmen om hur du ansöker om bygglov.

Det är plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar hur kommunen hanterar ansökningar om lov och anmälan och vilka krav som ställs på det som byggs.


Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.

 

Information om detalj- och fastighetsplaner

I detaljplanekartan hittar du information om detaljplaner och fastighetsplaner.

Du kan ladda ner plankartor och planbeskrivningar.

Här finns även information om kommunens pågående planarbete.


Vad gäller för din fastighet?

Om du vill ta reda på vad som gäller för din fastighet kan du klicka på förstoringsglaset i menyn uppe till vänster i kartan.

Skriv in adress eller fastighetsbeteckning.

När du klickar på den markerade fastigheten i kartan ser du tre klickbara rubriker:

Planbeskrivning

Plankarta

Plankarta med gällande områdesgräns.

I dokumenten hittar du information om fastigheten.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.


Vad gäller för den åtgärd jag vill göra?

I menyn nedan kan du läsa mer om vanliga åtgärder som kräver bygglov eller anmälan och vilka uppgifter och handlingar som behövs när du skickar in en ansökan eller anmälan.

Är du osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta Kontaktcenter varje vardag klockan 10 till 12.

0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Blanketter för dig som inte har mobilt bank-id

Ansök om bygg-, rivnings- eller marklov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om förhandsbesked Pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ny/ändrad eldstad, kamin, panna, skorsten Pdf, 852 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl rivning Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl övriga byggåtgärder (attefall) Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.


På nedanstående länk hittar du övriga blanketter

Våra tjänster


Inom detaljplan

Du behöver söka bygglov om du ska glasa in din befintliga altan, uteplats eller balkong.

Eftersom byggnadens volym ökar ses inglasningen som en tillbyggnad.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utföra dessa åtgärder utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • De får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller för en- och tvåbostadshus om arean är under 15 m²)

Inom och utanför detaljplan

En altan är en upphöjd uteplats utan tak.

I normalfallet behöver du inte söka bygglov för att bygga en altan.

Det är bara om altanen är så pass hög att den påverkar byggnadens fasad som bygglov kan krävas.


Tänk på att plank eller mur tillsammans med altanen ger en sammanlagd höjd från marken. Den höjden får inte vara högre än 1,8 meter.

Läs mer om Plank, mur, staket (enbostadshus).

Du kan läsa mer om reglerna för altaner på Boverkets hemsida.

Boverket om altaner, uteplatser, uterum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.


Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för nybyggnad, men genom attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den totala byggnadsarean för samtliga lovbefriade komplementbyggnader enligt attefallsreglerna (som exempelvis garage, förråd, växthus, lusthus) på tomten får inte överstiga 30 m². Befintliga komplementbyggnader som understiger 30 m² får byggas till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 m². Detta gäller förutsatt att både de gamla och de nya tillbyggnaderna uppfyller kraven för attefallshus.


Attefallshuset ska:

 • ha taknockshöjd på maximalt 4 meter.
 • vara fristående.
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • ha alla bostadsfunktioner och vara tillgängligt om det är ett komplementbostadshus avsett för permanentboende. Fritidshus behöver inte vara tillgängliga.


Byggnadens placering

Följande gäller för var ett attefallshus får placeras på fastigheten:

 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


Du behöver söka bygglov om:

 • Byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade attefallsbyggnaden.


Utanför detaljplan

Läs mer om Komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.


Vatten- och avlopp

Vatten- och avlopp för attefallshuset ska anslutas till fastighetens befintliga system.

Kontakta miljöavdelningen om byggnaden ska anslutas till befintlig enskild avloppsanläggning.

E-post till miljöavdelningen

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för takkupa, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Högst två takkupor

På ett bostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två takkupor. På ett bostadshus som redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Takkuporna ska uppta högst halva takfallet.
 • De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det innebär att om du behöver kapa en takstol är det inte längre en attefallstakkupa.


Du behöver söka bygglov om:

 • De befintliga byggnaderna eller bebyggelseområdet anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
 • Reglerna för attefallstakkupa inte är tillämpliga.


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Maximalt 15 m²

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Bruttoarean på tillbyggnaden får vara maximalt 15 m².
 • Höjden, så kallad taknockshöjd, får inte vara högre än det befintliga husets nockhöjd.
 • Du kan uppföra en tillbyggnad i två plan om vardera våning har en bruttoarea på maximalt 7,5 m². Bruttoarean får alltså inte överskrida 15 m².
 • Tillbyggnaden ska byggas mot det befintliga bostadshuset.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.


Du behöver söka bygglov om:

 • Byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade attefallsbyggnaden.


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning som till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.


Utanför detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Gäller det byggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplan har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked.

Om positivt förhandsbesked ges är du garanterad bygglov om du ansöker inom två år.

Läs mer om förhandsbesked Öppnas i nytt fönster.


Nybyggnadskarta

Tänk på att du behöver ha ansökt om nybyggnadskarta innan du söker bygglov för att bygga nytt hus.

Läs mer om nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontrollansvarig

Du behöver utse en kontrollansvarig.

Läs mer om kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Nybyggnadskarta

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om förhandsbesked Pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster.


Ritningsexempel

Nybyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 464 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljerad teknisk sektion (källare) Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljerad teknisk sektion (platta på mark) Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte söka bygglov eller lämna in anmälan om du ska göra en dränering på din tomt.

Inom och utanför detaljplan

Du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.


Anmälan och startbesked krävs också om du ska montera en kassett i befintlig eldstad/öppen spis eller om du ska byta brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från ved till pellets.


Det här gäller vid byte

Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan.

Med likvärdig menas att eldstaden har samma bränsletyp och likvärdig effekt samt att den ansluts till samma rökkanal med samma placering.

Att byta skorsten/rökkanal är anmälningspliktigt även om du byter till en likvärdig. Däremot krävs ingen anmälan om skorsten/rökkanal renoveras genom att du till exempel monterar ett insatsrör.


Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverkets byggregler samt vara typ- och miljögodkänd.

Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida.

Förbränning och förbränningsgaser, Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När åtgärden är genomförd

När du genomfört åtgärden ska du lämna in en begäran om slutbesked.

Där intygar du att åtgärderna är utförda enligt de handlingar som har legat till grund för startbeskedet. Likaså krävs att sotaren godkänner installationen (eldstad och rökkanal). Ett besiktningsintyg ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Oftast skickas intyget in av sotaren direkt.

Begär slutbesked Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning (om utsidan påverkas)

Prestandadeklaration för eldstad/rökkanal

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda via e-tjänsten:

Anmäl installation av eldstad Pdf, 852 kB, öppnas i nytt fönster.


Ritningsexempel

Installation av eldstad/rökkanal Öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs alltid bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnader.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan.


Jord/skogsbruk ska bedrivas

För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, mejerier, slakthus, sågverk med mera anses oftast inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.


Garage är komplementbyggnad

Ska byggnaden användas som personbilsgarage, förråd, pannrum, gäststuga eller liknande som inte berör jord- och skogsbruksverksamhet räknas det som en komplementbyggnad till din bostad.

Läs mer om komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Annan lagstiftning

Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens.

Sök i Detaljplanekartan för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan också vända dig till Kontaktcenter.

0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Andra krav

Tillbyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Nytt avlopp kräver anmälan

Ska du anlägga ett nytt avlopp eller väsentligt ändra det befintliga krävs en anmälan.

Om du gör en mindre ändring av ett befintligt avloppssystem behöver du inte anmäla detta.


Viktigt: Tänk på att du alltid behöver ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen för att anlägga nytt enskilt avlopp.


Inom områden där Hässleholms Vatten har hand om vatten- och avlopp krävs tillstånd från Hässleholms Vatten för ny anslutning.

Du kan läsa mer om detta på Hässleholms Vattens hemsida

Hässleholms Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillstånd för att installera enskilt avlopp Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post till miljönämnden

Utanför detaljplan

Yttre ändringar av byggnader kräver varken bygglov eller anmälan.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du inom detaljplanelagt område ska:

 • Ändra fasaden så att den får ett nytt utseende, till exempel från tegel till puts.
 • Ändra takmaterial eller kulör.
 • Ändra storlek, indelning eller ta upp nya fönster- och dörröppningar. Även byte av material, till exempel från trä till PVC, kan medföra att husets karaktär förändras och därmed kräva bygglov.
 • Sätta väggar på en befintlig carport eller en uteplats under tak.
 • Väsentligt förlänga takutsprång eller takfot.


När du ska måla om

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att byta kulör, förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan detta får påbörjas.


Ändring av fasad och tak

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att ändra fasad och tak förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska göra fasadförändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler.


Det behövs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård .


Utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för fasadändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler utanför detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en flaggstång på din tomt.

Inom detaljplan

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt inom detaljplan, om nedanstående är uppfyllt:


 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Du får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus eller på en obebyggd tomt.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får vara max 15 m².
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I annat fall krävs berörd grannes tillåtelse.
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Friggeboden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (cirka 25 meter). Om avståndet är längre måste åtgärden prövas i bygglov.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Friggeboden ska vara fristående, det vill säga den får inte placeras intill en annan byggnad. Avståndet mellan byggnaderna ska vara tillräckligt stort för att båda byggnader ska kunna underhållas.


Utanför detaljplan

Läs mer om komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en friggebod i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar: (i det fall du behöver söka dispens från strandskyddet)

Situationsplan

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om dispens från strandskyddet Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om attefallshus Öppnas i nytt fönster.

Läs om attefallstillbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Läs mer om komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Du behöver lämna in en anmälan och få startbesked för att installera hiss eller väsentligen ändra en redan installerad hiss.


Hissar och vissa andra motordrivna anordningar (rulltrappor, trapphissar, lyftplattor) ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.


Ska besiktigas

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.


Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.


På anslaget får du upplysningar om:

 • När besiktningen är gjord.
 • Hur många som samtidigt kan använda hissen.
 • Maxlast.
 • Vilken typ av hiss det är.
 • När nästa besiktning ska utföras.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Attefallsreglerna gör att det inte krävs bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta den nya bostaden i bruk.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda ytterligare bostad utan bygglov:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Om det redan finns två bostäder i huset får du inte inreda ytterligare en bostad.
 • Åtgärden får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull.


Fasadändring kräver bygglov

Om det blir nödvändigt att ta upp nya fönster eller dörrar måste du söka bygglov för detta. Detta gäller enbart inom detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Sök bygglov om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller flerbostadshus.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om attefallshus Öppnas i nytt fönster.

Läs om friggebod Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny komplementbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en komplementbyggnad i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.


Ritningsexempel

Komplementbyggnad Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en lekstuga för barn på din tomt.

Läs mer under friggebod Öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning eller placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.


Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

Beskrivning av ljusanordning

Ljusdiagram

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Sök marklov om du ska:

 • Ändra markens nivå med mer än 0,5 meter. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker markens nivå.
 • Fälla träd där man i detaljplan har infört marklovsplikt för trädfällning.

Utanför detaljplan

Ändring av marknivå utanför detaljplan är inte marklovspliktigt. Men inom strandskyddat område krävs det samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.


Tänk på att alltid samråda med länsstyrelsen i god tid för åtgärder inom strandskyddsområde.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Marksektionsritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om marklov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl samråd inom strandskyddat område Pdf, 506 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Att sätta upp ett plank eller bygga en mur kräver bygglov och startbesked, men det finns undantag.


Inhägnad vid uteplats

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du har en uteplats och muren/planket kring denna uppfyller samtliga tre krav:

 • Det är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Det är 1,8 meter eller lägre i höjd räknat från marken.
 • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Om planket placeras närmare gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.


Luftigt och lågt är undantaget lov

Du har möjlighet att uppföra ett staket eller mur på cirka 1,0 meter utan bygglov. Du har även möjlighet att sätta upp stängsel eller bygga en spaljé utan bygglov om stängslet eller spaljén består av betydligt mer luft än fast material.

Nätstängsel är inte bygglovspliktigt oavsett höjd.

Skillnaden mellan ett staket och ett plank är att staketet har genomsikt och att det oftast är lägre än ett plank.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en mur eller ett plank utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Planket/muren placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns är minst 4,5 meter. Du får bygga närmare tomtgränsen om berörda grannar godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att söka bygglov.


Kan kräva andra tillstånd

Plank, mur och stängsel högre än 1,0 meter på allemansrättslig tillgänglig mark kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Det kan också krävas tillstånd från Trafikverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg. Du hittar mer information om detta på länsstyrelsens och Trafikverkets hemsidor.

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här kan du läsa mer om trafiksäkerhet vid tomtgräns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddat område.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om dispens från strandskyddet Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en pool.

Men tänk på att om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov. Låga konstruktioner kräver dock inte lov.

Även plank som sätts upp i syfte att skapa insynsskydd kan kräva bygglov.

Läs mer om plank, mur, staket (enbostadshus) Öppnas i nytt fönster.Säkert för barn

Det är viktigt att inhägnaden eller poolskyddet uppfyller krav för barnsäkerhet på tomt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en broschyr för hur en pool kan göras barnsäker.

Barnsäker pool och trädgårdsdamm, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tömning av pool

Enligt Hässleholms Vatten får du inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och skadar växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.


Gör så här:
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas. Du kan också avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.

Mer information finns på Hässleholms Vattens hemsida.

Hässleholms Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Vid rivning av byggnader och del av byggnad krävs rivningslov. Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet (som attefallshus och friggebodar) får rivas utan rivningslov.


Utanför detaljplan

Rivningsanmälan krävs för rivning av verksamhetslokaler, bostadshus och dylikt.

Innan du påbörjar rivning av byggnad eller del av en byggnad krävs ett startbesked.

För att få startbesked ska du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet får rivas utan rivningsanmälan. Det gäller exempelvis ekonomibyggnader och komplementbyggnader till bostad.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Kontrollplan för rivning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om rivning (innanför detaljplan) Pdf, 924 kB.

Anmäl rivning (utanför detaljplan) Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan för rivning Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

För permanent uppsättning av nya skyltar som är större än 1,0 m² krävs bygglov. För en orienteringstavla krävs bygglov om skyltens area är större än 2,0 m².

Bygglov krävs även om den nya skylten ska ersätta en befintlig skylt.

Om skylten sätts upp för ett tillfälligt arrangemang får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov.

Skylten får inte placeras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Uppsättning av skyltar kräver alltid fastighetsägarens tillstånd.

Placeras skylten på allmän plats (gata, torg eller park) krävs även tillstånd från polisen enligt ordningslagen.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs tillstånd från länsstyrelsen för varaktigt uppsatta skyltar. Står skylten inom vägområde krävs även tillstånd från Trafikverket.

Tillstånd krävs även om skylten placeras på en vagn eller förses med hjul. Båda tillstånden söks hos Länsstyrelsen i Skåne. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd.

Du hittar mer information om detta på länsstyrelsens hemsida.

Reklamskyltar utmed väg, Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Skärmtak räknas som en tillbyggnad och kan därför kräva bygglov.


Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för skärmtak förutsatt att:

 • Den sammanlagda arean på samtliga skärmtak inte överskrider 15 m².
 • Skärmtaket ska vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en balkong eller entré.
 • Skärmtaket får inte vara närmare din fastighetstgräns än 4,5 meter.
 • Skärmtaket får placeras närmare fastighetsgränsen om du har fått tillstånd från den berörda grannen.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.


Enkla konstruktioner

Observera att bygglovsbefrielsen endast omfattar enkla konstruktioner som på en sida är fäst i väggen, det vill säga inte takkonstruktioner med takpannor som införlivas i den befintliga byggnadens tak.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

Du kan ofta utan bygglov eller anmälan sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område.


Undantag

Det krävs dock alltid bygglov för solceller eller solpaneler som ska monteras:

 • Så att de inte följer byggnadens form.
 • På byggnader eller inom bebyggelseområden med kulturhistoriskt värde.
 • Inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


Solpaneler på marken

Du behöver inte bygglov för att sätta upp solceller eller solpaneler på marken men strandskyddsdispens kan krävas om du bor inom område med strandskydd.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs mer under attefallstillbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny tillbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en liten tillbyggnad utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Tillbyggnaden får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Lov krävs för verksamhetslokal

För tillbyggnader av verksamhetslokaler krävs alltid bygglov.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.


Ritningsexempel

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om attefallstakkupa. Öppnas i nytt fönster.

Bygger du större än så behöver du söka bygglov.


Inom detaljplan

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga.


Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov - så länge det inte blir dominerande i förhållande till huvudbyggnaden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom och utanför detaljplan

För nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.


Inom och utanför detaljplan

Om du ska ändra användningssättet av en byggnad eller del av byggnad så krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Vad är ändrad användning?

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet.

I en bostad kan anpassning av ett rum för massageverksamhet utgöra ändrad användning.

Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning

 

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Förfrågan om ritningar Länk till annan webbplats.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansök om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.


Bygglovets olika steg

Klicka på rubriken och läs om bygglovets olika steg; från ansökan till färdigt beslut

Ord och begrepp inom bygglov

Klicka på rubriken och lär dig mer om begreppen inom bygglov.

Vanliga frågor om bygglov

Klicka på rubriken och hitta svaren på de vanligaste frågorna om bygglov.

Sidan uppdaterades