Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bygga, ändra eller riva

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

 

  • Ingen giltig användare vald.

På följande sidor hittar du information om åtgärder som regleras av plan- och bygglagen.


Från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.


På grund av att nya regler om förbud av verkställighet innan ett beslut har vunnit laga kraft har införts i förvaltningslagen, har det införts bestämmelser i plan och bygglagen, PBL som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslut.

 

Lagändringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.

 

Att verkställa innebär att beslutad åtgärd genomförs, det vill säga att påbörja bygg- rivnings- eller markarbeten.


Syftet med lagändringarna är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas.

 

Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden.

 

Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat.


Länk till mer information på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För svar på frågor om vilka undantag från bygglovsplikt som finns för en- och tvåbostadshus, läs gärna broschyren
Får jag bygga?PDF (pdf, 1.7 MB)


Välj i menyn till vänster vad du vill göra för mer information om lov- och anmälningsplikt.


E-tjänsten MittBygge har tagits ur drift på grund av byte av e-tjänst. Den nya e-tjänsten är under uppbyggnad och väntas vara tillgänglig under 2019.

 

Du kan komplettera ditt befintliga ärende samt göra nya ansökningar/anmälningar via byggnadsnamnden@hassleholm.se.


Information om plan- och bygglagen hittar du under följande länkar.


Sidan uppdaterades 2019-04-23 av Annalena Olausson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun