Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bygga, ändra eller riva

Bor du i Hässleholms kommun och ska bygga nytt, ändra eller riva? Då har du kommit rätt.

Här får du svar på vanliga frågor om olika byggärenden, du kan söka ritningar på hus, beställa nybyggnadskarta och söka bygglov.

Lov eller anmälan

Många typer av byggprojekt kräver bygg- mark- eller rivningslov. Vissa projekt kräver istället en anmälan medan andra varken kräver bygglov eller anmälan.

I menyn nedan kan du läsa om olika åtgärder och vad som gäller för just dessa.

Ansök via e-tjänsten

En komplett digital ansökan går snabbare att handlägga.

Du loggar in med bank-id och följer ditt ärende från ansökan till beslut.


Ansökan/anmälan, ritningar och andra handlingar laddas upp som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Så här söker du bygglov

I filmen får du veta vad du ska tänka på när du söker bygglov.

Ska du bygga till eller bygga om

 

Du kan också ansöka om bygglov via blankett som du hittar under respektive åtgärd i menyn nedan.

 

Du kan mejla ansökan/anmälan samt tillhörande handlingar till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 

Skriver du ut på papper ska handlingarna skickas till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.

 

Tänk på att om din ansökan är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.

 

Plan- och bygglagen

Det är plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar hur kommunen hanterar ansökningar om lov och anmälan och vilka krav som ställs på det som byggs.


Ansvar för byggprojekt

Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.

Vad vill du göra?

I menyn nedan kan du läsa mer om vanliga åtgärder som kräver bygglov eller anmälan och vilka uppgifter och handlingar som behövs när du skickar in en ansökan eller anmälan.

Inom detaljplan

Du behöver söka bygglov om du ska glasa in din befintliga altan, uteplats eller balkong.

Eftersom byggnadens volym ökar ses inglasningen som en tillbyggnad.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utföra dessa åtgärder utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • De får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

AnmälanPDF (pdf, 752 kB) (gäller för en- och tvåbostadshus om arean är under 15 m²)

Inom och utanför detaljplan

En altan är en upphöjd uteplats utan tak.

I normalfallet behöver du inte söka bygglov för att bygga en altan.

Det är bara om altanen är så pass hög att den påverkar byggnadens fasad som bygglov kan krävas.


Tänk på att plank eller mur tillsammans med altanen ger en sammanlagd höjd från marken. Den höjden får inte vara högre än 1,8 meter.

Läs mer om Plank, mur, staket (enbostadshus).

Du kan läsa mer om reglerna för altaner på Boverkets hemsida.

Boverket om altaner, uteplatser, uterumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.


Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för nybyggnad, men genom attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Den totala byggnadsarean för samtliga lovbefriade komplementbyggnader enligt attefallsreglerna (som exempelvis garage, förråd, växthus, lusthus) på tomten får inte överstiga 30 m². Befintliga komplementbyggnader som understiger 30 m² får byggas till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 m². Detta gäller förutsatt att både de gamla och de nya tillbyggnaderna uppfyller kraven för Attefallshus.


Attefallshuset ska:

 • ha tacknockshöjd på maximalt 4 meter
 • vara fristående
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • ha alla bostadsfunktioner och vara tillgängligt om det är ett komplementbostadshus avsett för permanentboende. Fritidshus behöver inte vara tillgängliga.


Byggnadens placering

Följande gäller för var ett attefallshus får placeras på fastigheten:

 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


Du behöver söka bygglov om:

Om byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade Attefallsbyggnaden måste du söka bygglov.


Utanför detaljplan

Läs mer om Komplementbyggnad.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)


Vatten- och avlopp

Vatten- och avlopp för attefallshuset ska anslutas till fastighetens befintliga system.

Kontakta miljöavdelningen om byggnaden ska anslutas till befintlig enskild avloppsanläggning.

E-post till miljöavdelningen

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för takkupa, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Högst två takkupor

På ett bostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två, eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Takkuporna ska uppta högst halva takfallet.
 • De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det innebär att om du behöver kapa en takstol är det inte längre en attefallstakkupa.


Du behöver söka bygglov om:

 • de befintliga byggnaderna eller bebyggelseområdet anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla
 • reglerna för attefallstakkupa inte är tillämpliga


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Maximalt 15 m²

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Bruttoarean på tillbyggnaden får vara maximalt 15 m².
 • Höjden, så kallad taknockshöjd, får inte vara högre än det befintliga husets nockhöjd.
 • Du kan uppföra en tillbyggnad i två plan om vardera våning har en bruttoarea på maximalt 7,5 m². Bruttoarean får alltså inte överskrida 15 m².
 • Det ska byggas mot det befintliga bostadshuset.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.


Du behöver söka bygglov om:

Om byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade Attefallsbyggnaden måste du söka bygglov.


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Du behöver inte söka bygglov eller lämna in anmälan om du ska göra en dränering på din tomt.

Inom och utanför detaljplan

Du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.


Anmälan och startbesked krävs också om du ska montera en kassett i befintlig eldstad/öppen spis eller om du ska byta brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte till exempel från ved till pellets.


Fyra kriterier ska uppfyllas

Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan.

Med likvärdig menas att eldstaden har samma bränsletyp och likvärdig effekt samt att den ansluts till samma rökkanal med samma placering. Alla fyra kriterierna ska vara uppfyllda för att installationen inte ska vara anmälningspliktigt. Att byta både eldstad och rökkanal är anmälningspliktigt oavsett om man byter till likvärdigt.


Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverket byggregler och bör vara typ- och miljögodkänd.

Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida.

Förbränning och förbränningsgaser, Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning (om utsidan påverkas)

Prestandadeklaration för eldstad/rökkanal


För dig som inte kan använda via e-tjänsten:

Anmälan om installation av eldstadPDF (pdf, 528 kB)


Ritningsexempel

Installation av eldstad/rökkanalöppnas i nytt fönster

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs alltid bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnader.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan.


Jord/skogsbruk ska bedrivas

För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, mejerier, slakthus, sågverk med mera anses oftast inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.


Garage är komplementbyggnad

Ska byggnaden användas som personbilsgarage, förråd, pannrum, gäststuga eller liknande som inte berör jord- och skogsbruksverksamhet räknas det som en komplementbyggnad till din bostad.

Läs mer om Komplementbyggnad.


Annan lagstiftning

Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens.

Sök i Detaljplanekartan för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Detaljplanekartanöppnas i nytt fönster


Du kan också vända dig till Kontaktcenter.

Telefon 0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Andra krav

Tillbyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt enbostadshus, till exempel en villa.


Utanför detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt enbostadshus, till exempel en villa.

Gäller det byggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplan har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked.

Om positivt förhandsbesked ges är du garanterad bygglov om du ansöker inom två år.

Läs mer om Förhandsbesked.


Nybyggnadskarta

Tänk på att du behöver ha ansökt om nybyggnadskarta innan du söker bygglov för att bygga nytt hus.

Läs mer om nybyggnadskarta.

Ansökan om nybyggnadskartaPDF (pdf, 276 kB)


Kontrollansvarig

Du behöver utse en kontrollansvarig.

Läs mer om Kontrollansvarig


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Nybyggnadskarta

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 403 kB)


Ritningsexempel

Nybyggnad en- och tvåbostadshusPDF (pdf, 464 kB)

Detaljerad teknisk sektion (källare)PDF (pdf, 224 kB)

Detaljerad teknisk sektion platta på mark)PDF (pdf, 353 kB)

Nytt avlopp kräver anmälan

Ska du anlägga ett nytt avlopp eller väsentligt ändra det befintliga krävs en anmälan.

Om du gör en mindre ändring av ett befintligt avloppssystem behöver du inte anmäla detta.


Viktigt: Tänk på att du alltid behöver ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen för att anlägga nytt enskilt avlopp.


Inom områden där Hässleholms Vatten har hand om vatten- och avlopp krävs tillstånd från Hässleholms Vatten för ny anslutning.

Du kan läsa mer om detta på Hässleholms Vattens hemsida

Hässleholms Vattens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)


Tillstånd för att installera enskilt avloppPDF (pdf, 2 MB)

E-post till Miljönämnden

Utanför detaljplan

Yttre ändringar av byggnader kräver varken bygglov eller anmälan.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du inom detaljplanelagt område ska:

 • ändra fasaden så att den får ett nytt utseende, till exempel från tegel till puts
 • ändra takmaterial eller kulör
 • ändra storlek, indelning eller ta upp nya fönster- och dörröppningar. Även byte av material, till exempel från trä till PVC, kan medföra att husets karaktär förändras och därmed kräva bygglov
 • sätta väggar på en befintlig carport eller en uteplats under tak
 • väsentligt förlänga takutsprång eller takfot


När du ska måla om

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att byta kulör, förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan detta får påbörjas.


Ändring av fasad och tak

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att ändra fasad och tak förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Telefon 0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska göra fasadförändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler.

 

Det behövs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård .

 

Utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för fasadändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler utanför detaljplan.

 

E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en flaggstång på din tomt.

Inom detaljplan

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt inom detaljplan, om nedanstående är uppfyllt:


 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Du får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus eller på en obebyggd tomt.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får vara max 15 m².
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I annat fall krävs berörd grannes tillåtelse.
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Friggeboden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (cirka 25 meter). Om avståndet är längre måste åtgärden prövas i bygglov.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Friggeboden ska vara fristående, det vill säga den får inte placeras intill en annan byggnad. Avståndet mellan byggnaderna ska vara tillräckligt stort för att båda byggnader ska kunna underhållas.


Utanför detaljplan

Läs mer under Komplementbyggnad.


Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en friggebod i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar: (i det fall du behöver söka dispens från strandskyddet)

Situationsplan


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om dispens från strandskyddetPDF (pdf, 440 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallshus.

Läs om Attefallstillbyggnad.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Läs mer om Komplementbyggnad.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du behöver lämna in en anmälan och få startbesked för att installera hiss eller väsentligen ändra en redan installerad hiss.


Hissar och vissa andra motordrivna anordningar (rulltrappor, trapphissar, lyftplattor) ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.


Ska besiktigas

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.


Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.


På anslaget får du upplysningar om:

 • När besiktningen är gjord
 • Hur många som samtidigt kan använda hissen
 • Maxlast
 • Vilken typ av hiss det är
 • När nästa besiktning ska utföras


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Inom och utanför detaljplan

Attefallsreglerna gör att det inte krävs bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta den nya bostaden i bruk.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda ytterligare bostad utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • om det redan finns två bostäder i huset får du inte inreda ytterligare en bostad
 • åtgärden får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull


Fasadändring kräver bygglov

Om det blir nödvändigt att ta upp nya fönster eller dörrar måste du söka bygglov för detta. Detta gäller enbart inom detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Inom och utanför detaljplan

Sök bygglov om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller flerbostadshus.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en lekstuga för barn på din tomt.

Läs mer under Friggebod.

Inom detaljplan

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning eller placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

 

Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

Beskrivning av ljusanordning

Ljusdiagram


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallshus.

Läs om Friggebod


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny komplementbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en komplementbyggnad i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)
AnmälanPDF (pdf, 752 kB)


Ritningsexempel

KomplementbyggnadPDF (pdf, 87 kB)

Inom detaljplan

Sök marklov om du ska:

 • ändra markens nivå med mer än 0,5 meter. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker markens nivå.
 • fälla träd där man i detaljplan har infört marklovsplikt för trädfällning

Utanför detaljplan

Ändring av marknivå utanför detaljplan är inte marklovspliktigt. Men inom strandskyddat område krävs det samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.

 

Tänk på att alltid samråda med länsstyrelsen i god tid för åtgärder inom strandskyddsområde.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Marksektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om marklovPDF (pdf, 741 kB)

Anmälan om samråd inom strandskyddat områdePDF (pdf, 398 kB)

Inom detaljplan

Att sätta upp ett plank eller bygga en mur kräver bygglov och startbesked, men det finns undantag.


Inhägnad vid uteplats

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du har en uteplats och muren/planket kring denna uppfyller samtliga tre krav:

 • är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset
 • är 1,8 meter eller lägre i höjd räknat från marken
 • är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Om planket placeras närmare gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.


Luftigt och lågt är undantaget lov

Du har möjlighet att uppföra ett staket eller mur på cirka 1,0 meter utan bygglov. Du har även möjlighet att sätta upp stängsel eller bygga en spaljé utan bygglov om stängslet eller spaljén består av betydligt mer luft än fast material.

Nätstängsel är inte bygglovspliktigt oavsett höjd.

Skillnaden mellan ett staket och ett plank är att staketet har genomsikt och att det oftast är lägre än ett plank.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en mur eller ett plank utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Planket/muren ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att söka bygglov.


Kan kräva andra tillstånd

Plank, mur, stängsel högre än 1,0 meter på allemansrättsligt tillgänglig mark kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Det kan också krävas tillstånd från Trafikverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg. Du hittar mer information om detta på länsstyrelsens och Trafikverkets hemsidor.

Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här kan du läsa mer om trafiksäkerhet vid tomtgräns.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddat område.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Ansökan om dispens från strandskyddetPDF (pdf, 440 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en pool.

Men tänk på att om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov. Låga konstruktioner kräver dock inte lov.

Även plank som sätts upp i syfte att skapa insynsskydd kan kräva bygglov.

Läs mer om Plank, mur, staket (enbostadshus)


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon 0451-26 70 00.

E-post till Kontaktcenter


Säkert för barn

Det är dessutom viktigt att inhägnaden eller poolskyddet uppfyller krav för barnsäkerhet på tomt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr för hur en pool kan göras barnsäker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tömning av pool

Enligt Hässleholms Vatten AB får du inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och det skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.


Gör så här:
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.

Mer information finns på Hässleholms Vattens hemsida.

Hässleholms Vattens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom detaljplan

Vid rivning av byggnader och del av byggnad krävs rivningslov. Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet (som attefallshus och friggebodar) får rivas utan rivningslov.


Utanför detaljplan

Rivningsanmälan krävs för rivning av verksamhetslokaler, bostadshus och dylikt.

Innan du påbörjar rivning av byggnad eller del av en byggnad krävs ett startbesked.

För att få startbesked ska du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet får rivas utan rivningsanmälan. Det gäller exempelvis ekonomibyggnader och komplementbyggnader till bostad.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Kontrollplan för rivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om rivning (innanför detaljplan)PDF (pdf, 726 kB)

Anmälan om rivning (utanför detaljplan)PDF (pdf, 893 kB)

Kontrollplan för rivningPDF (pdf, 240 kB)

Inom detaljplan

För permanent uppsättning av nya skyltar som är större än 1,0 m² krävs bygglov. För en orienteringstavla krävs bygglov om skyltens area är större än 2,0 m².

Bygglov krävs även om den nya skylten ska ersätta en befintlig skylt.

Om skylten sätts upp för ett tillfälligt arrangemang får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov.

Skylten får inte placeras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Uppsättning av skyltar kräver alltid fastighetsägarens tillstånd.

Placeras skylten på allmän plats (gata, torg eller park) krävs även tillstånd från polisen enligt ordningslagen.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs tillstånd från länsstyrelsen för varaktigt uppsatta skyltar. Står skylten inom vägområde krävs även tillstånd från Trafikverket.

Tillstånd krävs även om skylten placeras på en vagn eller förses med hjul. Båda tillstånden söks hos Länsstyrelsen i Skåne. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd.

Du hittar mer information om detta på Länsstyrelsens hemsida.

Reklamskyltar utmed väg, Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom och utanför detaljplan

Skärmtak räknas som en tillbyggnad och kan därför kräva bygglov.


Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för skärmtak förutsatt att:

 • den sammanlagda arean på samtliga skärmtak inte överskrider 15 m²
 • skärmtaket ska vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en balkong eller entré.
 • skärmtaket får inte vara närmare din fastighetstgräns än 4,5 meter
 • skärmtaket får placeras närmare fastighetsgränsen om du har fått tillstånd från den berörda grannen
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.


Enkla konstruktioner

Observera att bygglovsbefrielsen endast omfattar enkla konstruktioner som på en sida är fäst i väggen, det vill säga inte takkonstruktioner med takpannor som införlivas i den befintliga byggnadens tak.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du kan ofta utan bygglov eller anmälan sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område.


Undantag

Det krävs dock alltid bygglov för solceller eller solpaneler som ska monteras:

 • så att de inte följer byggnadens form
 • på byggnader eller inom bebyggelseområden med kulturhistoriskt värde
 • inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret


Övrigt

Du behöver inte bygglov för att sätta upp solceller eller solpaneler på marken men strandskyddsdispens kan krävas om du bor inom område med strandskydd.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs mer om Attefallstillbyggnad.


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny tillbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en liten tillbyggnad utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Tillbyggnaden får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon 0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Lov krävs för verksamhetslokal

För tillbyggnader av verksamhetslokaler krävs alltid bygglov.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)


Ritningsexempel

Tillbyggnad en- och tvåbostadshusPDF (pdf, 142 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallstakkupa.

Bygger du större än så behöver du söka bygglov.


Inom detaljplan

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga.


Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov - så länge det inte blir dominerande i förhållande till huvudbyggnaden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Inom och utanför detaljplan

För nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Inom och utanför detaljplan

Om du ska ändra användningssättet av en byggnad eller del av byggnad så krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Vad är ändrad användning?

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet.

I en bostad kan anpassning av ett rum för massageverksamhet utgöra ändrad användning.

Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon 0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

 

Bygglovets olika steg

Vad händer med en ansökan som skickas in till kommunen? Vad är det som granskas och får dina grannar lämna synpunkter? Hur lång tid tar det innan du får börja bygga?


I menyn nedan kan läsa om processen från ansökan till färdigt beslut och vad det kostar.

Använd den digitala e-tjänsten

Enklast ansöker du via den digitala e-tjänsten.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där laddar du upp ansökan/anmälan, ritningar och andra handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling.

Tänk på att du behöver ha e-legitimation till hands.


Du kan också mejla i din ansökan/anmälan med bifogade handlingar i pdf-format.

E-post miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Skickar du med vanlig post är adressen:

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
281 80 Hässleholm


Du kan också lämna handlingarna direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.


Vilka handlingar ska med?

Vilka handlingar ska medfölja din ansökan beror på vad du planerar att göra. Ofast behöver du skicka med:

situationsplan

fasadritning

planritning

sektionsritning


Så hanteras din ansökan

När ansökan kommer in datumstämplas och diarieförs den. Du får inom kort en bekräftelse på att din ansökan/anmälan registrerats. Om någon annan än fastighetsägaren sökt bygglov/gjort anmälan skickas även en underrättelse ut till fastighetsägaren om att ett ärende inkommit.


Vid behov besöker kommunen din fastighet och mäter in samtliga byggnader för att säkerställa att inlämnad situationsplan stämmer.


Viktigt: Tänk på att om din ansökan är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.


Några tips:

 • Kolla upp vad som gäller för just din fastighet i detaljplanekartan. Detaljplanekarta (länk)
 • Ritningar ska vara på vitt papper, skalenliga och måttsatta (byggnadens mått och avstånd från gränser). Alla handlingar som behövs för det du önskar bygga ska finnas med.
 • Det är viktigt att ritningarna har ett ritningshuvud som redovisar fastighetsbeteckning, skalstock och vad ansökan/anmälan gäller.
 • Ritningarna får gärna även innehålla ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Ritningarna ska tydligt visa vilken åtgärd du avser att göra.


Handläggare granskar

När ditt ärende registrerats går en handläggare igenom ärendet och bedömer om det är komplett eller om du behöver komplettera med något. Därefter kontrolleras om ditt ärende stämmer överens med gällande detaljplan samt andra bestämmelser och riktlinjer.


Följ ditt ärende

Så snart ditt ärende registrerats kan du följa vad som händer via e-tjänsten. Du får information via e-post när:

 • handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om kompletteringar krävs
 • ett beslut har fattats i ditt ärende.


Hur lång tid tar det?

Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ärendet bedöms vara komplett.

I särskilda fall kan dock handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.


Hur mycket kostar det?

Avgifterna för olika åtgärder baseras på en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Exempel på avgifter och taxor 2020öppnas i nytt fönster


Grannar kan behöva höras

I de fall din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kan dina grannar ges möjlighet att inkomma med synpunkter.

Ibland inhämtas även synpunkter från andra myndigheter och remissinstanser innan beslut fattas i ärendet.

Beviljat, avslaget, avvisat?

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslut grundar sig i lagar, översiktsplan och detaljplaner för Hässleholms kommun. I bedömningen vägs det in hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.


Vem beslutar om lov?

Merparten av bygglovsbesluten fattas av handläggare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, men några ärenden tas upp på miljö- och stadsbyggnadsnämnden där politiker beslutar.

Det kan till exempel vara när grannar motsatt sig förslaget, när någon byggt utan bygglov eller när det ska beslutas om bygglov som får en stor påverkan på omgivningen.

Du som sökande har i dessa fall möjlighet att föra en dialog med handläggaren innan ärendet går till nämnd eller dra tillbaka din ansökan


Beviljat lov

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för positivt beslut finns, beviljas ditt lov.

Beslutet betyder att åtgärden du sökt lov för är godkänd. Observera att det inte är ett besked om att du får börja bygga. För det krävs ett startbesked.

Vid mindre byggnationer ges startbeskedet samtidigt som lovet.

Vid större byggnationer krävs ett tekniskt samråd och då får du istället en kallelse till detta.


Även grannar informeras

När ett lov beviljas får även berörda grannar och myndigheter information om det.

De grannar som haft invändningar meddelas beslutet genom förenklad delgivning.

De kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag de anses delgivna.


Post- och Inrikes tidningar

Alla lovbeslut publiceras dessutom i Post- och Inrikes tidingar. Publiceringen (kungörelsen) sker i samband med att lovbeslutet skickas till alla berörda. Personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Då går det alltså inte längre att överklaga och beslutet gäller.


Viktigt följa beslutet

För att din byggnation ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de underlag som ligger till grund för lovbeslutet.

Du måste börja bygga inom två år från lovbeslutet vann laga kraft. Du måste också färdigställa byggnationen inom fem år. Har du inte påbörjat byggarbetet inom två år upphör bygglovet att gälla.


Byggnationen kan börja

Två saker måste ha skett innan du börjar bygga:

 • Du har fått startbesked
 • Beslutet om lov har publicerats i Post- och Inrikes tidningar och det har gått fyra veckor sedan kungörelsen.


Efter de fyra veckorna kan du börja bygga på egen risk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd

Efter beviljat lov kallas du som byggherre tillsammans med din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd av en byggnadsinspektör på byggavdelningen. På det tekniska samrådet går ni igenom hur byggprojektet ska genomföras. Den kontrollansvarige går igenom vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar.


Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.


Startsbesked

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen liksom eventuella villkor för att få påbörja arbetet.

Det är nu som arbetet kan påbörjas i praktiken.


Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet bestäms om och hur många arbetsplatsbesök som behövs.

Vid arbetsplatsbesöken får byggnadsinspektören information av den kontrollansvarige om projektets gång och kontroller. Byggnadsinspektören skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket och skickar det till byggherren och den kontrollansvarige.


Slutsamråd

När byggåtgärderna har avslutats hålls ett slutsamråd.

Detta gäller vid större byggprojekt med tekniskt samråd.

Slutsamråd hålls ute på plats och då redovisar byggherren med hjälp av kontrollansvarig att projektet genomförts i enlighet med lov- och startbeskedet.


Slutbesked

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän du fått ett slutbesked. För att slutbesked ska kunna ges måste de åtgärder som du har angett i lovsansökan vara slutförda.

Avgifter

Hässleholms kommun tar ut en avgift för att behandla ditt ärende. Det kan vara bygglovsansökan, anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mätningstjänster.


Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutat om taxan.


Du får en faktura från kommunen efter beslut om bygglov. En avgift tas ut för alla beslut, det gäller alltså även beslut om avslag och avvisade ansökningar.


Tjänster som kostar extra

Du behöver betala för eventuella övriga tjänster som har med bygglovet eller anmälan att göra:

 • Nybyggnadskartor.
 • Planarbete.
 • Lägeskontroll.
 • Utstakning av byggnader.


Exempel på Avgifter och taxor 2020öppnas i nytt fönster


 

Ordlista bygglov

Plan- och bygglagen innehåller en hel del fackuttryck och lagtext. I menyn nedan hittar du förklaringar till några av de vanligt förekommande uttrycken.

Även om det inte krävs bygglov för vissa åtgärder kan det ändå krävas en anmälan.

Åtgärder som kräver en anmälan får inte påbörjas förrän startbesked har lämnats.

Summan av alla slutna våningsplans area.

Byggherren är den som bygger själv eller anlitar någon. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskraven liksom övriga krav på exempelvis säkerhet och energihushållning. Byggherren anlitar en kontrollansvarig när så krävs.


Byggherren kan vara en privatperson eller en juridisk person som ett företag eller en bostadsrättsförening.

Vid en bygglovsprövning granskas den planerade åtgärden utifrån gällande detaljplans bestämmelser. Även yttre utformning, risk för olägenhet för grannar samt tillgänglighet ingår i prövningen. Utanför detaljplan prövas även lokaliseringen.


Bygglovet som kommunen ger är ett tillstånd att utföra den åtgärd som ansökan avser.

Byggrätten regleras i detaljplanen och beskriver var på tomten och hur stort du får bygga. Till exempel hur många kvadratmeter och hur många våningar som får byggas, avstånd till tomtgräns med mera.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område.

Den reglerar ofta även hur byggnader får utformas och anger till exempel byggnadshöjder, byggrätt och var byggnader exempelvis inte får placeras.

Förhandsbesked kan sökas för att kontrollera om obebyggd mark utanför detaljplan är lämplig att bebygga.

 

Du behöver inte ha färdiga ritningar på det som ska byggas för att ansöka om förhandsbesked.

Grannehörande är när grannar eller andra sakägare som berörs av en åtgärd får möjlighet att lämna en synpunkt.

Grannehörande görs alltid när en bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen.

Komplementbyggnader är fristående byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan exempelvis vara ett garage, växthus, förråd eller lusthus.


Ett garage som sitter ihop med huvudbyggnaden är alltså inte en komplementbyggnad, utan en tillbyggnad på bostadshuse. Den ingår i huvudbyggnaden.

För att de tekniska krav som ställs på byggnationen ska bli tillgodosedda ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige biträder byggherren och deltar i byggsamråd och de besiktningar/kontroller som kan behövas enligt kontrollplanen.


En kontrollansvarig måste vara certifierad.


Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

I en kontrollplan anges vilka kontroller som ska göras under byggnationen. Där står också vilka intyg och handlingar som ska lämnas in och vilka tekniska krav som ställs på byggnaden. Det är den kontrollansvarige som hjälper till att upprätta kontrollplanen.

Marklov krävs om du schaktar eller fyller upp en tomt så att höjdläget ändras avsevärt (+/- 0,5 meter) inom detaljplanelagt område.

 

Du behöver också söka marklov för att fälla träd om det i områdets detaljplan anges att marklov krävs för det.

 

Sök efter gällande detaljplaner i webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd.

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation (första huset på tomten). Den säkerställer tomtgränser och husets placering.


Inom detaljplanelagt område krävs en normal nybyggnadskarta och utanför detaljplan räcker det med en enkel nybyggnadskarta.


Nybyggnadskartan beställs av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mät- och GIS-avdelningen.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och innehåller bestämmelser kring byggande.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, trappor och annat. Varje våning visas separat.

 

Ritningarna vara fackmannamässigt utförda, det ska alltså tydligt framgå vad de visar.

Planritningar ska vara i skala 1:100.

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

Rivningsanmälan krävs när du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om den ligger utanför detaljplanerat område.

Rivningslov krävs när du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om den ligger inom detaljplanerat område.

 

Sök efter gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när några bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Som underlag till situationsplanen behövs ibland en nybyggnadskarta.


Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, in- och utfart och var nya byggnader ska placeras. Situationsplanen används även för att markera byggnader som ska rivas.

Slutbesked ges när en byggnation är avslutad och samtliga krav enligt kontrollplanen är uppfyllda.


Observera att du inte får ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked om inte annat anges i beslutet.

 

För vissa enkla åtgärder framgår det av lovet att du får ta åtgärden i bruk innan slutbesked.


Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

När byggåtgärderna har avslutats hålls ett slutsamråd.

Detta gäller vid större byggprojekt med teknisk samråd.

Slutsamråd hålls ute på plats och då redovisar byggherren att projektet genomförts i enlighet med lov- och startbeskedet.

Du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.


I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen liksom eventuella villkor för att få påbörja arbetet.


I vissa enklare ärenden ingår starbesked i beslutet. Då kan du påbörja åtgärden direkt.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddat området gäller generellt 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Vid vissa vattendrag är strandskyddet utökat upp till 300 meter.


Om en byggnad ska uppföras inom strandskyddat område behöver du söka strandskyddsdispens.

Vid ett tekniskt samråd redovisar byggherren, kontrollansvarig hur byggprojektet ska genomföras och vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

 

Vanliga frågor om bygglov

Om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område regleras din rätt att bygga i en detaljplan.

Detaljplanekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

I denna karta kan du söka upp din fastighet och se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanelagt område samt ta fram gällande detaljplan för just din fastighet.

I Hässleholmskartan kan du söka upp din fastighet och skriva ut en karta i lämplig skala (normalt i skala 1:500).

Hässleholmskartanöppnas i nytt fönster

Ja, det gör det.

Kostnaden beror på vad du vill göra och vilka handläggningsåtgärder som måste göras.

Om ditt förslag exempelvis avviker från detalplan eller innebär att dina grannar måste höras blir kostnaden högre.

Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutat om taxan.

Exempel på Avgifter och taxor 2020öppnas i nytt fönster


Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas inom 10 veckor räknat från den dag då din ansökan bedöms vara komplett.

 

För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att du noga kontrollerar att samtliga ritningar och beskrivningar som behövs för prövningen finns med i ansökan, att måtten du angett är korrekta och att det tydligt framgår vilken åtgärd det är som ska prövas innan du lämnar in ansökan.

Tänk på att din ansökan ska kunna läsas och förstås av samtliga berörda grannar som oftast inte alls är kunniga i att tolka ritningar. Var gärna överdrivet tydlig för att undvika missförstånd.

Nej. Det du har angett i din ansökan och som du fått lov och startbesked för, är det som ska uppföras på den angivna platsen. Beslut om lov vinner laga kraft fem veckor efter beslutet har fattats, under förutsättning att ingen överklagar.

Det finns inget sätt att i efterhand ändra ansökan utan då krävs en ny prövning, ett nytt beslut och en ny tid för berörda att överklaga. Detta kan verka onödigt men det är enda sättet att säkerställa att du kan genomföra ditt projekt utan risk för att du tvingas riva allt som inte stämmer med beviljat lov.

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan eller om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Grannar har ingen vetorätt utan endast rätt att lämna synpunkter som miljö- och stadsbyggnadsnämnden har som underlag för sitt beslut. Grannes synpunkt (erinran) skickas för kännedom till dig som sökande så du ska kunna välja att ändra din ansökan eller skriftligen bemöta det grannen skriver innan nämnden tar beslut i ärendet.

Om nämnden beslutar att ge lov har grannen rätt att överklaga beslutet. Om nämnden istället beslutar att avslå din ansökan har du rätt att överklaga nämndens beslut och få ditt ärende prövat av länsstyrelsen och i nästa instans, mark och miljödomstolen.

Det beror på vad du ansöker om, men för nybyggnad och tillbygnader krävs:

 • en korrekt ifylld ansökningsblankett
 • en situationsplan där det framgår vilken byggnad eller del av byggnad ansökan avser
 • fyra fasadritningar som visar alla utvändiga förändringar och markens nivå. Om markens nivå ändras så ska både ny och befintlig marknivå redovisas i fasaderna.
 • en planritning för varje våningsplan som påverkas av åtgärden. I planritningen ska fast inredning visas och det ska gå att utläsa vad som är nya och befintliga väggar.
 • Ange i text varje utrymmes tänkta användning (t.ex. kök, vardagsrum förråd osv.)
 • minst en sektion som schematiskt visar hur byggnaden ska konstrueras. Oftast visar en sektion om grunden ska utgöras av betongplatta på mark eller källare, invändig rumshöjd och på vilket sätt takstolen ska konstrueras.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det varken bygglov eller bygganmälan för att färga om en byggnad. Observera att undantaget från lovplikten endast gäller under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

 

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

 

Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan de får påbörjas.

 

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att ringa Kontaktcenter via telefon 0451-26 70 00.

Sidan uppdaterades 2020-10-22 av Carina Koskinen

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.