Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bygga, ändra eller riva

Ingen telefon- eller besökstid på fredag

Fredag den 22 oktober är det ingen telefon- eller besökstid hos bygglovshandläggare. Anledningen är en arbetsplatsträff.

 

Nu kan du träffa bygglovshandläggare igen!

Under pandemin har bygglovsavdelningen haft stängt för besök.
Från och med måndag den 11 oktober är du välkommen till oss igen!


Mellan klockan 10 och 12 varje vardag har vi drop-in. Då kan du komma till Stadshuset för att få information om bygglov och andra ärenden


Varmt välkommen!

 

Längre handläggningstider för byggärenden

Bygglovsavdelningen har under lång tid haft en stor mängd inkommande ärenden vilket medfört en ökad arbetsbelastning och därmed längre handläggningstider.


Vi arbetar för att kunna handlägga ärenden så fort som möjligt, och ber om din förståelse för att det kan ta lite längre tid än normalt att hantera ditt ärende.


Bygga, ändra eller riva

Bor du i Hässleholms kommun och ska bygga nytt, ändra eller riva? Då har du kommit rätt.

Här får du svar på vanliga frågor om olika byggärenden, du kan söka ritningar på hus, beställa nybyggnadskarta och söka bygglov.

Lov eller anmälan

Många typer av byggprojekt kräver bygg- mark- eller rivningslov. Vissa projekt kräver istället en anmälan medan andra varken kräver bygglov eller anmälan.

I menyn nedan kan du läsa om olika åtgärder och vad som gäller för just dessa.

Ansök via e-tjänsten

En komplett digital ansökan går snabbare att handlägga.

Du loggar in med bank-id och följer ditt ärende från ansökan till beslut.


Ansökan/anmälan, ritningar och andra handlingar laddas upp som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ben på stege, klädd i snickarbyxor med hammare hängade i ögla

Så här söker du bygglov

I filmen får du veta vad du ska tänka på när du söker bygglov.


Se filmen Ska du bygga till eller bygga om Öppnas i nytt fönster.


Du kan också ansöka om bygglov via blankett som du hittar under respektive åtgärd i menyn nedan.

 

Du kan mejla ansökan/anmälan samt tillhörande handlingar till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 

Skriver du ut på papper ska handlingarna skickas till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.

 

Tänk på att om din ansökan är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.

 

Plan- och bygglagen

Det är plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar hur kommunen hanterar ansökningar om lov och anmälan och vilka krav som ställs på det som byggs.


Ansvar för byggprojekt

Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.

Vad vill du göra?

I menyn nedan kan du läsa mer om vanliga åtgärder som kräver bygglov eller anmälan och vilka uppgifter och handlingar som behövs när du skickar in en ansökan eller anmälan.

Inom detaljplan

Du behöver söka bygglov om du ska glasa in din befintliga altan, uteplats eller balkong.

Eftersom byggnadens volym ökar ses inglasningen som en tillbyggnad.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utföra dessa åtgärder utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • De får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB) (gäller för en- och tvåbostadshus om arean är under 15 m²)

Inom och utanför detaljplan

En altan är en upphöjd uteplats utan tak.

I normalfallet behöver du inte söka bygglov för att bygga en altan.

Det är bara om altanen är så pass hög att den påverkar byggnadens fasad som bygglov kan krävas.


Tänk på att plank eller mur tillsammans med altanen ger en sammanlagd höjd från marken. Den höjden får inte vara högre än 1,8 meter.

Läs mer om Plank, mur, staket (enbostadshus).

Du kan läsa mer om reglerna för altaner på Boverkets hemsida.

Boverket om altaner, uteplatser, uterum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.


Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för nybyggnad, men genom attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Den totala byggnadsarean för samtliga lovbefriade komplementbyggnader enligt attefallsreglerna (som exempelvis garage, förråd, växthus, lusthus) på tomten får inte överstiga 30 m². Befintliga komplementbyggnader som understiger 30 m² får byggas till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 m². Detta gäller förutsatt att både de gamla och de nya tillbyggnaderna uppfyller kraven för Attefallshus.


Attefallshuset ska:

 • ha tacknockshöjd på maximalt 4 meter
 • vara fristående
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • ha alla bostadsfunktioner och vara tillgängligt om det är ett komplementbostadshus avsett för permanentboende. Fritidshus behöver inte vara tillgängliga.


Byggnadens placering

Följande gäller för var ett attefallshus får placeras på fastigheten:

 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


Du behöver söka bygglov om:

Om byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade Attefallsbyggnaden måste du söka bygglov.


Utanför detaljplan

Läs mer om Komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)


Vatten- och avlopp

Vatten- och avlopp för attefallshuset ska anslutas till fastighetens befintliga system.

Kontakta miljöavdelningen om byggnaden ska anslutas till befintlig enskild avloppsanläggning.

E-post till miljöavdelningen

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för takkupa, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Högst två takkupor

På ett bostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två, eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Takkuporna ska uppta högst halva takfallet.
 • De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det innebär att om du behöver kapa en takstol är det inte längre en attefallstakkupa.


Du behöver söka bygglov om:

 • de befintliga byggnaderna eller bebyggelseområdet anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla
 • reglerna för attefallstakkupa inte är tillämpliga


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.


Maximalt 15 m²

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Bruttoarean på tillbyggnaden får vara maximalt 15 m².
 • Höjden, så kallad taknockshöjd, får inte vara högre än det befintliga husets nockhöjd.
 • Du kan uppföra en tillbyggnad i två plan om vardera våning har en bruttoarea på maximalt 7,5 m². Bruttoarean får alltså inte överskrida 15 m².
 • Det ska byggas mot det befintliga bostadshuset.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.


Du behöver söka bygglov om:

Om byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade Attefallsbyggnaden måste du söka bygglov.


Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Inom detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.


Utanför detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Gäller det byggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplan har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked.

Om positivt förhandsbesked ges är du garanterad bygglov om du ansöker inom två år.

Läs mer om Förhandsbesked Öppnas i nytt fönster.


Nybyggnadskarta

Tänk på att du behöver ha ansökt om nybyggnadskarta innan du söker bygglov för att bygga nytt hus.

Läs mer om nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 360 kB)


Kontrollansvarig

Du behöver utse en kontrollansvarig.

Läs mer om Kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Nybyggnadskarta

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Ansökan om förhandsbesked Pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 508 kB)


Ritningsexempel

Nybyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 464 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 464 kB)

Detaljerad teknisk sektion (källare) Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 224 kB)

Detaljerad teknisk sektion platta på mark) Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 353 kB)

Du behöver inte söka bygglov eller lämna in anmälan om du ska göra en dränering på din tomt.

Inom och utanför detaljplan

Du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.


Anmälan och startbesked krävs också om du ska montera en kassett i befintlig eldstad/öppen spis eller om du ska byta brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte till exempel från ved till pellets.


Vid byte gäller följande:

Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan.

Med likvärdig menas att eldstaden har samma bränsletyp och likvärdig effekt samt att den ansluts till samma rökkanal med samma placering. Att byta skorsten/rökkanal är anmälningspliktigt oavsett om man byter till en likvärdig däremot krävs ingen anmälan om skorsten/rökkanal renoveras genom att det till exempel monteras ett insatsrör.


Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverket byggregler och bör vara typ- och miljögodkänd.

Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida.

Förbränning och förbränningsgaser, Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När åtgärden är genomförd

När du genomfört åtgärden ska du lämna in en begäran om slutbesked.

Där intygar du som sökande att åtgärderna är utförda enligt de handlingar som har legat till grund för startbeskedet. Likaså krävs att sotaren godkänner installationen (eldstad och rökkanal) och ett besiktningsintyg skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Oftast skickas intyget in av sotaren direkt.

Begäran om slutbesked Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 214 kB)


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning (om utsidan påverkas)

Prestandadeklaration för eldstad/rökkanal


För dig som inte kan använda via e-tjänsten:

Anmälan om installation av eldstad Pdf, 852 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 852 kB)


Ritningsexempel

Installation av eldstad/rökkanal Öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs alltid bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnader.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan.


Jord/skogsbruk ska bedrivas

För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, mejerier, slakthus, sågverk med mera anses oftast inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.


Garage är komplementbyggnad

Ska byggnaden användas som personbilsgarage, förråd, pannrum, gäststuga eller liknande som inte berör jord- och skogsbruksverksamhet räknas det som en komplementbyggnad till din bostad.

Läs mer om Komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Annan lagstiftning

Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens.

Sök i Detaljplanekartan för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan också vända dig till Kontaktcenter.

0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Andra krav

Tillbyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Nytt avlopp kräver anmälan

Ska du anlägga ett nytt avlopp eller väsentligt ändra det befintliga krävs en anmälan.

Om du gör en mindre ändring av ett befintligt avloppssystem behöver du inte anmäla detta.


Viktigt: Tänk på att du alltid behöver ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen för att anlägga nytt enskilt avlopp.


Inom områden där Hässleholms Vatten har hand om vatten- och avlopp krävs tillstånd från Hässleholms Vatten för ny anslutning.

Du kan läsa mer om detta på Hässleholms Vattens hemsida

Hässleholms Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)


Tillstånd för att installera enskilt avlopp Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 337 kB)

E-post till Miljönämnden

Utanför detaljplan

Yttre ändringar av byggnader kräver varken bygglov eller anmälan.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du inom detaljplanelagt område ska:

 • ändra fasaden så att den får ett nytt utseende, till exempel från tegel till puts
 • ändra takmaterial eller kulör
 • ändra storlek, indelning eller ta upp nya fönster- och dörröppningar. Även byte av material, till exempel från trä till PVC, kan medföra att husets karaktär förändras och därmed kräva bygglov
 • sätta väggar på en befintlig carport eller en uteplats under tak
 • väsentligt förlänga takutsprång eller takfot


När du ska måla om

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att byta kulör, förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan detta får påbörjas.


Ändring av fasad och tak

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs varken bygglov eller anmälan för att ändra fasad och tak förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.


Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs dock både bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska göra fasadförändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler.


Det behövs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård .


Utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för fasadändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler utanför detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en flaggstång på din tomt.

Inom detaljplan

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt inom detaljplan, om nedanstående är uppfyllt:


 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Du får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus eller på en obebyggd tomt.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får vara max 15 m².
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I annat fall krävs berörd grannes tillåtelse.
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Friggeboden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (cirka 25 meter). Om avståndet är längre måste åtgärden prövas i bygglov.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Friggeboden ska vara fristående, det vill säga den får inte placeras intill en annan byggnad. Avståndet mellan byggnaderna ska vara tillräckligt stort för att båda byggnader ska kunna underhållas.


Utanför detaljplan

Läs mer om Komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en friggebod i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar: (i det fall du behöver söka dispens från strandskyddet)

Situationsplan


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om dispens från strandskyddet Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 550 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallshus Öppnas i nytt fönster.

Läs om Attefallstillbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Läs mer om Komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du behöver lämna in en anmälan och få startbesked för att installera hiss eller väsentligen ändra en redan installerad hiss.


Hissar och vissa andra motordrivna anordningar (rulltrappor, trapphissar, lyftplattor) ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.


Ska besiktigas

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.


Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.


På anslaget får du upplysningar om:

 • När besiktningen är gjord
 • Hur många som samtidigt kan använda hissen
 • Maxlast
 • Vilken typ av hiss det är
 • När nästa besiktning ska utföras


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Inom och utanför detaljplan

Attefallsreglerna gör att det inte krävs bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta den nya bostaden i bruk.


Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda ytterligare bostad utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • om det redan finns två bostäder i huset får du inte inreda ytterligare en bostad
 • åtgärden får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull


Fasadändring kräver bygglov

Om det blir nödvändigt att ta upp nya fönster eller dörrar måste du söka bygglov för detta. Detta gäller enbart inom detaljplan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Inom och utanför detaljplan

Sök bygglov om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller flerbostadshus.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Du behöver inte anmäla eller söka bygglov för att sätta upp en lekstuga för barn på din tomt.

Läs mer under Friggebod Öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplan

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning eller placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.


Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning

Beskrivning av ljusanordning

Ljusdiagram


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallshus Öppnas i nytt fönster.

Läs om Friggebod Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny komplementbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en komplementbyggnad i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)
Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)


Ritningsexempel

Komplementbyggnad Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87 kB)

Inom detaljplan

Sök marklov om du ska:

 • ändra markens nivå med mer än 0,5 meter. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker markens nivå.
 • fälla träd där man i detaljplan har infört marklovsplikt för trädfällning

Utanför detaljplan

Ändring av marknivå utanför detaljplan är inte marklovspliktigt. Men inom strandskyddat område krävs det samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.


Tänk på att alltid samråda med länsstyrelsen i god tid för åtgärder inom strandskyddsområde.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Marksektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om marklov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Anmälan om samråd inom strandskyddat område Pdf, 506 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 506 kB)

Inom detaljplan

Att sätta upp ett plank eller bygga en mur kräver bygglov och startbesked, men det finns undantag.


Inhägnad vid uteplats

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du har en uteplats och muren/planket kring denna uppfyller samtliga tre krav:

 • är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset
 • är 1,8 meter eller lägre i höjd räknat från marken
 • är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Om planket placeras närmare gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.


Luftigt och lågt är undantaget lov

Du har möjlighet att uppföra ett staket eller mur på cirka 1,0 meter utan bygglov. Du har även möjlighet att sätta upp stängsel eller bygga en spaljé utan bygglov om stängslet eller spaljén består av betydligt mer luft än fast material.

Nätstängsel är inte bygglovspliktigt oavsett höjd.

Skillnaden mellan ett staket och ett plank är att staketet har genomsikt och att det oftast är lägre än ett plank.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en mur eller ett plank utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Planket/muren ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (alltså exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att söka bygglov.


Kan kräva andra tillstånd

Plank, mur, stängsel högre än 1,0 meter på allemansrättsligt tillgänglig mark kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Det kan också krävas tillstånd från Trafikverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg. Du hittar mer information om detta på länsstyrelsens och Trafikverkets hemsidor.

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här kan du läsa mer om trafiksäkerhet vid tomtgräns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddat område.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Ansökan om dispens från strandskyddet Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 550 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en pool.

Men tänk på att om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov. Låga konstruktioner kräver dock inte lov.

Även plank som sätts upp i syfte att skapa insynsskydd kan kräva bygglov.

Läs mer om Plank, mur, staket (enbostadshus) Öppnas i nytt fönster.


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
0451-26 70 00.

E-post till Kontaktcenter


Säkert för barn

Det är dessutom viktigt att inhägnaden eller poolskyddet uppfyller krav för barnsäkerhet på tomt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr för hur en pool kan göras barnsäker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tömning av pool

Enligt Hässleholms Vatten AB får du inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och det skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.


Gör så här:
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.

Mer information finns på Hässleholms Vattens hemsida.

Hässleholms Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Inom detaljplan

Vid rivning av byggnader och del av byggnad krävs rivningslov. Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet (som attefallshus och friggebodar) får rivas utan rivningslov.


Utanför detaljplan

Rivningsanmälan krävs för rivning av verksamhetslokaler, bostadshus och dylikt.

Innan du påbörjar rivning av byggnad eller del av en byggnad krävs ett startbesked.

För att få startbesked ska du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet får rivas utan rivningsanmälan. Det gäller exempelvis ekonomibyggnader och komplementbyggnader till bostad.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Kontrollplan för rivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om rivning (innanför detaljplan) Pdf, 924 kB. (Pdf, 924 kB)

Anmälan om rivning (utanför detaljplan) Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 526 kB)

Kontrollplan för rivning Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 240 kB)

Inom detaljplan

För permanent uppsättning av nya skyltar som är större än 1,0 m² krävs bygglov. För en orienteringstavla krävs bygglov om skyltens area är större än 2,0 m².

Bygglov krävs även om den nya skylten ska ersätta en befintlig skylt.

Om skylten sätts upp för ett tillfälligt arrangemang får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov.

Skylten får inte placeras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Uppsättning av skyltar kräver alltid fastighetsägarens tillstånd.

Placeras skylten på allmän plats (gata, torg eller park) krävs även tillstånd från polisen enligt ordningslagen.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs tillstånd från länsstyrelsen för varaktigt uppsatta skyltar. Står skylten inom vägområde krävs även tillstånd från Trafikverket.

Tillstånd krävs även om skylten placeras på en vagn eller förses med hjul. Båda tillstånden söks hos Länsstyrelsen i Skåne. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd.

Du hittar mer information om detta på Länsstyrelsens hemsida.

Reklamskyltar utmed väg, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Inom och utanför detaljplan

Skärmtak räknas som en tillbyggnad och kan därför kräva bygglov.


Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för skärmtak förutsatt att:

 • den sammanlagda arean på samtliga skärmtak inte överskrider 15 m²
 • skärmtaket ska vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en balkong eller entré.
 • skärmtaket får inte vara närmare din fastighetstgräns än 4,5 meter
 • skärmtaket får placeras närmare fastighetsgränsen om du har fått tillstånd från den berörda grannen
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.


Enkla konstruktioner

Observera att bygglovsbefrielsen endast omfattar enkla konstruktioner som på en sida är fäst i väggen, det vill säga inte takkonstruktioner med takpannor som införlivas i den befintliga byggnadens tak.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Inom och utanför detaljplan

Du kan ofta utan bygglov eller anmälan sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område.


Undantag

Det krävs dock alltid bygglov för solceller eller solpaneler som ska monteras:

 • så att de inte följer byggnadens form
 • på byggnader eller inom bebyggelseområden med kulturhistoriskt värde
 • inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret


Övrigt

Du behöver inte bygglov för att sätta upp solceller eller solpaneler på marken men strandskyddsdispens kan krävas om du bor inom område med strandskydd.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs mer under Attefallstillbyggnad Öppnas i nytt fönster.


Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny tillbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en liten tillbyggnad utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Tillbyggnaden får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


Lov krävs för verksamhetslokal

För tillbyggnader av verksamhetslokaler krävs alltid bygglov.


Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)


Ritningsexempel

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 142 kB)

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om Attefallstakkupa. Öppnas i nytt fönster.

Bygger du större än så behöver du söka bygglov.


Inom detaljplan

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga.


Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov - så länge det inte blir dominerande i förhållande till huvudbyggnaden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Inom och utanför detaljplan

För nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)


Inom och utanför detaljplan

Om du ska ändra användningssättet av en byggnad eller del av byggnad så krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Vad är ändrad användning?

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet.

I en bostad kan anpassning av ett rum för massageverksamhet utgöra ändrad användning.

Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.


Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon 0451-26 70 00

E-post till Kontaktcenter


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med följande handlingar:

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Verksamhetsbeskrivning


För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Ansökan om bygglov Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 939 kB)

 

Läs mer

Bygglovets olika steg

Från ansökan till färdigt beslut


Ordlista bygglov

Plan- och bygglagen innehåller en hel del fackuttryck och lagtext. I ordlistan hittar du förklaringarna till några av de vanligt förekommande uttrycken.

 

Vanliga frågor om bygglov

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om bygglov.

 

Sidan uppdaterades