Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bygga, ändra eller riva

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

 

  • Ingen giltig användare vald.

Planerar du att bygga nytt, bygga om eller riva något? Många typer av byggprojekt kräver bygg- mark- eller rivningslov. Vissa projekt kräver istället en anmälan. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar igång ett byggprojekt.


Vad vill du göra? Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början. Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.


Menyval till vänster

Välj i menyn till vänster vad du vill göra, och läs om vilka tillstånd som krävs för att just ditt byggprojekt ska få påbörjas.


Här kan du även läsa svaren på de vanligaste frågorna som vi får om bygglov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


På följande sidor till vänster hittar du information om åtgärder som regleras i plan- och bygglagen (PBL).

 

Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar på vilket sätt kommunen ska hantera ansökningar om lov och anmälan samt vilka krav som ställs på det som byggs.


Lagändring sedan 2018

Sedan 1 juli 2018 får beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.


Att verkställa innebär att beslutad åtgärd genomförs, det vill säga att påbörja bygg- , rivnings- eller markarbeten.


Tid att överklaga

Syftet med lagändringarna är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas.


Det gör det även möjligt för eventuella klaganden att begära att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden.


Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat.


Länk till mer information på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Komplettera ärenden

E-tjänsten MittBygge har tagits ur drift på grund av byte av e-tjänst. Den nya e-tjänsten är under uppbyggnad och väntas vara tillgänglig under 2019.


Du kan komplettera ditt befintliga ärende samt göra nya ansökningar/anmälningar via byggnadsnamnden@hassleholm.se.


Information om plan- och bygglagen hittar du under följande länkar.


Sidan uppdaterades 2019-08-26 av Annalena Olausson